Home > Python Function > Tuple Methods

Tuple Methods

Danh sách
Tuple index() Tìm kiếm một phần tử trong một tuple và trả về chỉ mục của nó
Tuple count() Đếm số lần xuất hiện của một phần tử

Các loại function khác

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP