PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100

Hãy quay lai phần lý thuyết về bước nhảy $i của vòng lặp for, đọc thật kỹ và viết một chương trình in ra các số lẻ từ 0 đến 100 tối ưu nhất. Gợi ý là ta sẽ lặp từ 1 với bước nhảy là 2.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ở phần lý thuyết mình đã giải thích rất kỹ về bước nhảy rồi, với i++ là bước nhảy 1, còn i +=2 tức là bước nhảy 2. Với yêu cầu đề bài này ta sẽ lặp bắt đầu từ 1, sau mỗi bước nảy nó sẽ tăng lần lượt là 3, 5, 7, 9, ... 99 và đó là danh sách tất cả các số lẻ.

echo "Số lẻ là: <br/>";
for ($i = 1; $i < 100; $i += 2)
{
    echo $i, ' ';
}

echo '<br/>Freetuts.net chúc bạn học tốt!';

Kết quả:

Nguồn: freetuts.net