Hàm + trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng toán tử + trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Toán tử + dùng để nối 2 hoặc nhiều chuỗi với nhau.

2. Cú pháp

Cú pháp của toán tử + trong SQL Server (Transact-SQL) là:

string1 + string2 + string_n

Trong đó:

  • string1: Chuỗi đầu tiên để nối.
  • string2: Chuỗi thứ hai để nối.
  • string_n:  Chuỗi thứ n để nối.

3. Version

Toán tử + có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT 'Freetus' + '.net';
Ket qua: '	Freetus.net'

SELECT 'Free' + 'Tuts' + 'Dot' + 'Net';
Ket qua: 'FreeTutsDotNet'

SELECT 'Freetus.net' + ' Xin' + ' Chao' + ' Moi' + ' Nguoi';
Ket qua: '	Freetus.net Xin Chao Moi Nguoi'

 

Nguồn: freetuts.net