Hàm ABS trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ABS trong SQL Server (Transact-SQL) là:

ABS( number )

Trong đó:

  • number: Số để chuyển đổi thành một giá trị tuyệt đối.

3. Version

Hàm ABS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT ABS(-24);
Ket qua: 24

SELECT ABS(-24.6);
Ket qua: 24.6

SELECT ABS(-24.65);
Ket qua: 24.65

SELECT ABS(24.65 * -1);
Ket qua: 24.65

 

Nguồn: freetuts.net