Home > SQL Server Function > Advanced Functions
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Advanced Functions

Danh sách
LAG Hàm LAG là một hàm phân tích cho phép bạn truy vấn nhiều hàng trong một bảng mà không cần phải nối bảng với chính nó. Nó trả về các giá trị từ một hàng trước trong bảng.
LEAD Hàm LEAD là một hàm phân tích cho phép bạn truy vấn nhiều hàng trong một bảng mà không cần phải nối bảng với chính nó. Nó trả về các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng.
USER_NAME Hàm USER_NAME trả về tên người dùng trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
SYSTEM_USER Hàm SYSTEM_USER trả về thông tin tên đăng nhập cho người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
SESSIONPROPERTY Hàm SESSIONPROPERTY trả về cài đặt cho một tùy chọn đã chỉ định của phiên.
SESSION_USER Hàm SESSION_USER trả về tên người dùng của phiên hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
NULLIF Hàm NULLIF so sánh expression1 và expression2. Nếu expression1 và expression2 bằng nhau, hàm NULLIF trả về NULL. Ngược lại, nó trả về biểu thức đầu tiên là expression1.
ISNUMERIC Hàm ISNUMERIC trả về 1 nếu biểu thức là số hợp lệ. Nếu không, nó trả về 0.
ISNULL Hàm ISNULL trả về một giá trị thay thế khi một biểu thức là NULL.
ISDATE Hàm ISDATE trả về 1 nếu biểu thức là một ngày hợp lệ. Nếu không, nó trả về 0.
CURRENT_USER Hàm CURRENT_USER trả về tên của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
COALESCE Hàm COALESCE trả về biểu thức không null đầu tiên trong danh sách. Nếu tất cả các biểu thức ước tính thành null, thì hàm COALESCE sẽ trả về null.
CASE Câu lệnh CASE có chức năng của câu lệnh IF-THEN-ELSE.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP