Hàm CHAR trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CHAR trả về ký tự dựa trên mã số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CHAR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

CHAR( number_code )

Trong đó:

  • number_code: Mã số ASCII được sử dụng để truy xuất ký tự.

3. Version

Hàm CHAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT CHAR(77);
Ket qua: 'M'

SELECT CHAR(102);
Ket qua: 'f'

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP