Hàm CONCAT trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONCAT dùng để nối các chuỗi lại với nhau.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CONCAT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

CONCAT( string1, string2, ... string_n )

Trong đó:

  • string1, string2, ... string_n: Các chuỗi để nối với nhau.

3. Version

Hàm CONCAT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012

4. Ví dụ

SELECT CONCAT('Freetuts', '.net');
Ket qua: 'Freetuts.net'

SELECT CONCAT('Free', 'Tuts', '.', 'Net');
Ket qua: 'FreeTuts.Net'

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP