Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server (Transact-SQL) là:

CURRENT_TIMESTAMP

Trong đó:

  • Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng 'yyyy-mm-dd hh: mi: ss.mmm'.
  • Không đặt dấu ngoặc đơn () sau hàm CURRENT_TIMESTAMP.

3. Version

Hàm CURRENT_TIMESTAMP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
Ket qua: '06.04.2019 04:42:38'

 

Nguồn: freetuts.net