Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATALENGTH trả về độ dài của một biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATALENGTH trong SQL Server (Transact-SQL) là:

DATALENGTH( expression )

Trong đó:

  • expression: Biểu thức sẽ trả về độ dài.

Lưu ý:

  • Hàm DATALENGTH tính cả khoảng trắng theo sau và khoảng trống đặt trước khi tính độ dài của biểu thức.
  • Hàm DATALENGTH sẽ trả về NULL, nếu biểu thức là NULL.

3. Version

Hàm DATALENGTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT DATALENGTH('Freetuts.net');
Ket qua: 	12

SELECT DATALENGTH('   Freetuts.net          ');
Ket qua: 	25

SELECT DATALENGTH('2019-04-04');
Ket qua: 10

SELECT DATALENGTH(' ');
Ket qua: 1

SELECT DATALENGTH('');
Ket qua: 0

SELECT DATALENGTH(NULL);
Ket qua: NULLjavascript:void(0)

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP