Hàm DATEPART trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATEPART trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DATEPART trả về một phần của một ngày nhất định, dưới dạng một giá trị nguyên

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATEPART trong SQL Server (Transact-SQL) là:

DATEPART( interval, date )

Trong đó:

  • interval: Khoảng thời gian/ngày mà bạn muốn lấy từ date. Nó có thể là một trong những giá trị sau:
Giá trị Giải thích
year, yyyy, yy Khoảng thời gian năm
quarter, qq, q Khoảng thời gian quý
month, mm, m Khoảng thời gian tháng
dayofyear Ngày trong năm
day, dy, y Khoảng thời gian ngày
week, ww, wk Khoảng thời gian tuần
weekday, dw, w Khoảng thời gian ngày trong tuần
hour, hh Khoảng thời gian giờ
minute, mi, n Khoảng thời gian phút
second, ss, s Khoảng thời gian giây
millisecond, ms Khoảng thời gian micro giây
  • date: Ngày sử dụng để lấy giá trị interval.

Lưu ý:

  • Hàm DATEPART trả về kết quả dưới dạng giá trị nguyên.

3. Version

Hàm DATEPART có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT DATEPART(year, '2019/04/06');
Ket qua: 	2019
 
SELECT DATEPART(yyyy, '2019/04/06');
Ket qua: 	2019
 
SELECT DATEPART(yy, '2019/04/06');
Ket qua: 2019
 
SELECT DATEPART(month, '2019/04/06');
Ket qua: 4
 
SELECT DATEPART(day, '2019/04/06');
Ket qua: 6
 
SELECT DATEPART(quarter, '2019/04/06');
Ket qua: 2
 
SELECT DATEPART(hour, '2019/04/06 05:40');
Ket qua: 5
 
SELECT DATEPART(minute, '2019/04/06 09:43');
Ket qua: 43
 
SELECT DATEPART(second, '2019/04/06 05:45:12');
Ket qua: 12
 
SELECT DATEPART(millisecond, '2019/04/06 08:45:12.726');
Ket qua: 726

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP