Home > SQL Server Function > Date/Time Functions
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Date/Time Functions

Danh sách
YEAR Hàm YEAR trả về một năm có bốn chữ số (dưới dạng số) với giá trị ngày.
MONTH Hàm MONTH trả về tháng (một số từ 1 đến 12) cho một giá trị ngày.
GETUTCDATE Hàm GETUTCDATE trả về ngày và giờ UTC hiện tại.
GETDATE Hàm GETDATE trả về ngày và giờ hiện tại.
DAY Hàm DAY trả về ngày trong tháng (một số từ 1 đến 31) cho một giá trị ngày.
DATEPART Hàm DATEPART trả về một phần của một ngày nhất định, dưới dạng một giá trị nguyên
DATENAME Hàm DATENAME trả về một phần của một ngày nhất định, dưới dạng giá trị chuỗi.
DATEDIFF Hàm DATEDIFF trả về chênh lệch giữa hai giá trị ngày, dựa trên khoảng thời gian được chỉ định.
DATEADD Hàm DATEADD trả về một ngày mà sau đó một khoảng thời gian/ngày nhất định đã được thêm vào.
CURRENT_TIMESTAMP Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ hiện tại.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP