Hàm FLOOR trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FLOOR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FLOOR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

FLOOR( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để xác định giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.

3. Version

Hàm FLOOR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT FLOOR(1.3);
Ket qua: 1

SELECT FLOOR(12.9);
Ket qua: 12

SELECT FLOOR(-2.8);
Ket qua: -3

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP