Hàm GETDATE trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm GETDATE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm GETDATE trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm GETDATE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

GETDATE ( )

Lưu ý:

  • Hàm GETDATE trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng 'yyyy-mm-dd hh: mi: ss.mmm'.

3. Version

Hàm GETDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT GETDATE();
ket qua: '06.04.2019 05:55:38'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP