Hàm GETUTCDATE trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm GETUTCDATE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm GETUTCDATE trả về ngày và giờ UTC hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm GETUTCDATE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

GETUTCDATE ( )

3. Version

Hàm GETUTCDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT GETUTCDATE();
Ket qua: '06.04.2019 03:59:25'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP