Hàm ISDATE trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ISDATE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Hàm ISDATE trả về 1 nếu biểu thức là một ngày hợp lệ. Nếu không, nó trả về 0.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ISDATE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

ISDATE( expression )

Trong đó:

  • expression: Giá trị để kiểm tra xem đó là một ngày.

Lưu ý:

  • Hàm ISDATE trả về 1, nếu biểu thức là một ngày hợp lệ.
  • Hàm ISDATE trả về 0, nếu biểu thức KHÔNG phải là ngày hợp lệ.

3. Version

Hàm ISDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT ISDATE('2019-04-06');
Ket qua: 1

SELECT ISDATE('2019-04-06 10:03');
Ket qua: 1

SELECT ISDATE('2019-04-06 10:03:32');
Ket qua: 1

SELECT ISDATE('2019-04-06 10:03:32.001');
Ket qua: 1

SELECT ISDATE('freetuts.net');
Ket qua: 0

SELECT ISDATE(155);
Ket qua: 0

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP