Hàm LEAD trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LEAD trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LEAD là một hàm phân tích cho phép bạn truy vấn nhiều hàng trong một bảng mà không cần phải nối bảng với chính nó. Nó trả về các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LEAD trong SQL Server (Transact-SQL) là:

LEAD ( expression [, offset [, default] ] )
OVER ( [ query_partition_clause ] order_by_clause )

Trong đó:

  • expression: Một biểu thức có thể chứa các hàm dựng sẵn khác, nhưng không thể chứa bất kỳ hàm phân tích nào.
  • offset: Không bắt buộc. Nó là phần bù vật lý từ hàng hiện tại trong bảng. Nếu tham số này bị bỏ qua, mặc định là 1.
  • default: Không bắt buộc. Đó là giá trị được trả về nếu phần bù đi ra khỏi giới hạn của bảng. Nếu tham số này bị bỏ qua, mặc định là null.
  • query_partition_clause: Không bắt buộc. Nó được sử dụng để phân vùng kết quả thành các nhóm dựa trên một hoặc nhiều biểu thức.
  • order_by_clause: Không bắt buộc. Nó được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong mỗi phân vùng.

3. Version

Hàm LEAD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012

4. Ví dụ

Nếu chúng ta có một bảng employees chứa dữ liệu sau:

employee_number last_name first_name salary dept_id
12009 Sutherland Barbara 54000 45
34974 Yates Fred 80000 45
34987 Erickson Neil 42000 45
45001 Parker Sally 57500 30
75623 Gates Steve 65000 30

Và chúng ta chạy câu lệnh SQL sau:

SELECT dept_id, last_name, salary,
LEAD (salary,1) OVER (ORDER BY salary) AS next_highest_salary
FROM employees;

Nó sẽ trả về kết quả sau:

dept_id last_name salary next_highest_salary
45 Erickson 42000 54000
45 Sutherland 54000 57500
30 Parker 57500 65000
30 Gates 65000 80000
45 Yates 80000 NULL

Trong ví dụ này, hàm LEAD sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần tất cả các giá trị salary trong bảng employees và sau đó trả về mức lương cao nhất tiếp theo kể từ sử dụng offset là 1.

Nếu sử dụng offset bằng 2 thay vào đó, nó sẽ trả lại mức lương cao hơn 2 mức lương. Nếu sử dụng offset bằng 3, nó sẽ trả lại mức lương cao hơn 3 .... và cứ thế.

Sử dụng Partitions

Bây giờ hãy xem xét một ví dụ phức tạp hơn trong đó sử dụng mệnh đề truy vấn partition để trả lại mức lương cao nhất tiếp theo cho mỗi nhân viên trong bộ phận của họ.

Nhập câu lệnh SQL sau:

SELECT dept_id, last_name, salary,
LEAD (salary,1) OVER (PARTITION BY dept_id ORDER BY salary) AS next_highest_salary
FROM employees;

Nó sẽ trả về kết quả sau:

dept_id last_name salary next_highest_salary
30 Parker 57500 65000
30 Gates 65000 NULL
45 Erickson 42000 54000
45 Sutherland 54000 80000
45 Yates 80000 NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP