Hàm LEN trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LEN trả về độ dài của chuỗi đã chỉ định. Điều quan trọng cần lưu ý là hàm LEN không bao gồm các ký tự khoảng trắng ở cuối chuỗi khi tính toán độ dài.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LEN trong SQL Server (Transact-SQL) là:

LEN( string )

Trong đó:

 • string: Chuỗi trả về độ dài

Lưu ý:

 • Hàm LEN không đếm các khoảng trắng ở cuối chuỗi khi tính độ dài của chuỗi.
 • Hàm LEN sẽ đếm khoảng trắng ở đầu chuỗi khi tính độ dài của chuỗi.
 • Hàm LEN sẽ trả về NULL, nếu chuỗi là NULL.

3. Version

Hàm LEN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

 • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT LEN('freetuts.net');
Ket qua: 12

SELECT LEN('freetuts.net    ');
Ket qua: 12

SELECT LEN('   freetuts.net');
Ket qua: 18

SELECT LEN('   freetuts.net   ');
Ket qua: 17  

SELECT LEN(' ');
Ket qua: 0

SELECT LEN('');
Ket qua: 0

SELECT LEN(NULL);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP