Hàm LTRIM trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LTRIM loại bỏ tất cả các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái của chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LTRIM trong SQL Server (Transact-SQL) là:

LTRIM( string )

Trong đó:

 • string: Chuỗi để cắt các ký tự khoảng trắng từ phía bên trái.

3. Version

Hàm LTRIM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

 • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT LTRIM('  Freetuts.net');
Ket qua: 'Freetuts.net'

SELECT LTRIM('  Freetuts.net  ');
Ket qua: 'Freetuts.net  '

SELECT LTRIM('  Free  tuts  .net');
Ket qua: 'Free  tuts  .net'

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP