Home > SQL Server Function > Numeric/Math Functions
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Numeric/Math Functions

Danh sách
SUM Hàm SUM trả về giá trị tổng của một biểu thức.
SIGN Hàm SIGN trả về một giá trị dấu của một số.
ROUND Hàm ROUND trả về một số được làm tròn đến một số vị trí thập phân nhất định.
RAND Hàm RAND trả về một số ngẫu nhiên hoặc một số ngẫu nhiên trong một phạm vi.
MIN Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
MAX Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất của biểu thức.
FLOOR Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.
COUNT Hàm COUNT trả về số lượng của một biểu thức.
CEILING Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.
AVG Hàm AVG trả về giá trị trung bình của một biểu thức.
ABS Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP