Hàm RTRIM trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm RTRIM loại bỏ tất cả các ký tự khoảng trắng từ phía bên phải của chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RTRIM trong SQL Server (Transact-SQL) là:

RTRIM( string )

Trong đó:

  • string: Chuỗi để cắt các ký tự khoảng trắng từ phía bên phải.

3. Version

Hàm RTRIM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT RTRIM('freetuts.net   ');
Ket qua: 'freetuts.net'

SELECT RTRIM('   freetuts.net   ');
Ket qua: '   freetuts.net'

SELECT RTRIM('free tuts dot net   ');
Ket qua: 'free tuts dot net'

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP