Hàm SESSION_USER trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SESSION_USER trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SESSION_USER trả về tên người dùng của phiên hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SESSION_USER trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SESSION_USER

3. Version

Hàm SESSION_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT SESSION_USER;
Ket qua: '	rextester_login'

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP