Hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SESSIONPROPERTY trả về cài đặt cho một tùy chọn đã chỉ định của phiên.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SESSIONPROPERTY( option )

Trong đó:

  • option: Tùy chọn mà bạn muốn truy xuất cài đặt phiên. Nó có thể là một trong những giá trị sau.
Tùy chọn (option) Giải thích
ANSI_NULLS

Hành vi tuân thủ SQL-92 của các giá trị NULL

1 = BẬT, 0 = TẮT

ANSI_PADDING

Hành vi tuân thủ SQL-92 của phần đệm và khoảng trống trong việc lưu trữ các cột ký tự và cột nhị phân

1 = BẬT, 0 = TẮT

ANSI_WARNINGS

Hành vi tuân thủ SQL-92 của các cảnh báo và thông báo lỗi

1 = BẬT, 0 = TẮT

ARITHABORT

Hủy bỏ truy vấn khi xảy ra lỗi tràn hoặc chia lỗi

1 = BẬT, 0 = TẮT

CONCAT_NULL_YIELDS_NULL

Các kết quả được nối (đó là NULL) được coi là NULL thay vì các chuỗi rỗng

1 = BẬT, 0 = TẮT

NUMERIC_ROUNDABORT

Cảnh báo và thông báo lỗi được đưa ra khi làm tròn gây mất độ chính xác

1 = BẬT, 0 = TẮT

QUOTED_IDENTIFIER

Hành vi tuân thủ SQL-92 của dấu ngoặc kép để phân định chuỗi ký tự và mã định danh

1 = BẬT, 0 = TẮT

3. Version

Hàm SESSIONPROPERTY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_NULLS');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_PADDING');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_WARNINGS');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('ARITHABORT');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('CONCAT_NULL_YIELDS_NULL');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('NUMERIC_ROUNDABORT');
Ket qua: 1

SELECT SESSIONPROPERTY('QUOTED_IDENTIFIER');
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP