Hàm SIGN trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SIGN trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SIGN trả về một giá trị dấu của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SIGN trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SIGN( number )

Trong đó:

  • number: Số để kiểm tra dấu của nó.

Lưu ý:

  • Nếu số < 0, SIGN trả về -1.
  • Nếu số = 0, SIGN trả về 0.
  • Nếu số > 0, SIGN trả về 1.

3. Version

Hàm SIGN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT SIGN(-20);
Ket qua: -1

SELECT SIGN(-0.5);
Ket qua: -1.0

SELECT SIGN(0);
Ket qua: 0

SELECT SIGN(0.5);
Ket qua: 1.0

SELECT SIGN(15);
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP