Hàm SPACE trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SPACE trả về một chuỗi có số khoảng trắng được chỉ định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SPACE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SPACE( number )

Trong đó:

  • number: Số lượng khoảng trắng được trả lại.

3. Version

Hàm SPACE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT SPACE(10);
Ket qua: '           '

SELECT SPACE(5);
Ket qua: '     '

SELECT SPACE(1);
Ket qua: ' '

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP