Hàm STR trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm STR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm STR trả về một chuỗi đại diện của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm STR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

STR( number [, length [, decimal_places ] ] )

Trong đó:

  • number: Giá trị số để chuyển đổi thành một chuỗi.
  • length: Không bắt buộc. Độ dài của chuỗi kết quả bao gồm tất cả các chữ số, số thập phân, dấu hiệu, v.v ... Nếu độ dài không được chỉ định, nó sẽ mặc định là 10.
  • decimal_places: Không bắt buộc. Số lượng vị trí thập phân sẽ hiển thị trong chuỗi kết quả và không thể vượt quá 16. Nếu số thập phân không được chỉ định, nó sẽ mặc định là 0.

Lưu ý: 

  • Hàm STR sẽ làm tròn kết quả nếu không có đủ length hoặc decimal_places để hiển thị chuỗi kết quả dựa trên các tham số được cung cấp

3. Version

Hàm STR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT STR(123);
Ket qua: '123'

SELECT STR(123.5);
Ket qua: '124'    

SELECT STR(123.5, 5);
Ket qua: '124' 

SELECT STR(123.5, 5, 1);
Ket qua: '123.5'

SELECT STR(123.456, 7, 3);
Ket qua: '123.456'

SELECT STR(123.456, 7, 2);
Ket qua: '123.46'

SELECT STR(123.456, 7, 1);
Ket qua: '123.5'

SELECT STR(123.456, 7, 0);
Ket qua: '123'

SELECT STR(123.456, 7);
Ket qua: '123' 

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP