Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SUBSTRING trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SUBSTRING trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SUBSTRING( string, start_position, length )

Trong đó:

  • string: Chuỗi nguồn để trích xuất.
  • start_position: Các vị trí để bắt đầu trích xuất. Vị trí đầu tiên trong chuỗi luôn là 1.
  • length: Số ký tự để trích xuất.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu độ dài là số âm, thì hàm SUBSTRING sẽ trả về lỗi.

3. Version

Hàm SUBSTRING có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT SUBSTRING('Freetuts.net', 1, 4);
Ket qua: 'Free'

SELECT SUBSTRING('Freetuts.net', 5, 4);
Ket qua: 'tuts'

SELECT SUBSTRING('Freetuts.net', 10, 3);
Ket qua: 'net'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP