Hàm SUM trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUM trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SUM trả về giá trị tổng của một biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SUM trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SELECT SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Hoặc

SELECT expression1, expression2, ... expression_n,
       SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
GROUP BY expression1, expression2, ... expression_n;

Trong đó:

  • expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức không được gói gọn trong hàm SUM và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
  • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức sẽ được tính tổng.
  • tables: Các bảng mà bạn muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from.
  • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Hàm SUM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT SUM(diem) AS "Tong Diem"
FROM Diem
WHERE upper(ten) = upper("Nguyen Van A") ;

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP