Hàm @@VERSION trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm @@VERSION trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm @@ VERSION trả về phiên bản của SQL

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm @@ VERSION trong SQL Server (Transact-SQL) là:

@@VERSION

3. Version

Hàm @@ VERSION có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008

4. Ví dụ

SELECT @@VERSION;
Ket qua: Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.2000.8 (Intel X86) 
	Feb 20 2014 19:20:46 
	Copyright (c) Microsoft Corporation
	Express Edition on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (WOW64) (Hypervisor)

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP