Jmetter Testing

DANH SÁCH BÀI HỌC
JMeter là gì? Tại sao nên dùng công cụ kiểm thử JMeter
Download và cài đặt Apache JMeter
Các thành phần trong JMeter
JMeter GUI: Test Plan & Workbench
Sử dụng JMeter cho performance testing
Timers: Constant, Gaussian Random, Uniform
Assertions trong JMeter
Controllers trong JMeter
Processor trong JMeter
Distributed Testing trong Jmeter
HTTP Proxy Server trong JMeter
Kinh nghiệm hữu ích cho kiểm thử Jmeter