TOP việc làm .NET

Tổng hợp việc làm .NET mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; C#; .NET;

Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; MVC; Web;

18 Nhân Viên Lập Trình .NET

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

LẬP TRÌNH VIÊN

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

.Net Developer (Junior & Senior)

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Lập trình viên C# .NET

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET; .NET Core;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Technical Project Manager

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Project Manager; Japanese - N2;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

Full-Stack Developer

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; JavaScript; C#; .NET;

Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; MVC; Web;

18 Nhân Viên Lập Trình .NET

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

LẬP TRÌNH VIÊN

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

.Net Developer (Junior & Senior)

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

Lập trình viên C# .NET

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C#; .NET; .NET Core;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Technical Project Manager

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Project Manager; Japanese - N2;

Software Developers

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Full-stack .NET/C# Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; Full-Stack;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

FUTURE CHIEF ARCHITECT

 • Mức lương: $1500 - $2500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

15 Fresher/Junior Software Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET; Scala;

(HN) Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; .NET;

(HN) .NET Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

(HN) 10 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HN) 05 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HN) 02 .NET Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ASP.NET; .NET;

(HN) 05 .Net Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; ASP.NET;

(HN) .NET Developer

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET;

(HCM) .NET/ Mobile Apps Developers

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; .NET; Mobile;

(HCM) 10 Developers working in Japan

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; C#; .NET;

(HN) Web Developer - Có thể làm sau Tết

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

(HN) Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; C#; .NET;

(HN) Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; C#; SQL;

(HN) 03 Software Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java; C#;

(HCM) Unity Game Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Unity; C#;

Chương trình tuyển dụng Master Code

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; Ruby;

Test Automation Engineer (Javascript, C#)

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; C#; Tester; Automation Test;

(HCM) Lead Software Devs Needed

 • Mức lương: $1200 - $2400
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; VueJS;

(HCM) Team Leads Needed

 • Mức lương: $1800 - $2800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET; VueJS;

(HCM) Automation Tester

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; QA; QC; Automation Test;

(HCM) Senior Full-stack .NET Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; Full-Stack;

(HCM) Senior .NET Engineers

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ASP.NET; C#; .NET;

(HCM) Technical Lead

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; .NET;

(HCM) .NET Developer

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET; VB.NET;

(HCM) Junior Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

(HCM) Mid/Sr .NET Developers

 • Mức lương: $700 - $1400
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; MVC; .NET;

(HCM) 30 .NET Developers | All levels

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: C#; .NET;

(HCM) Software Engineer

 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: .NET;

(HN) 05 .NET Developers |Có thể đi làm sau Tết

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: .NET;