TOP việc làm NodeJS

Tổng hợp việc làm NodeJS mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

Senior Back-end Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Golang; Back-End;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Back-End Developer

 • Mức lương: $900 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Back-End; ReactJS;

NodeJS Developer

 • Mức lương: $500 - $900
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

Senior Back-end Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Golang; Back-End;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Back-End Developer

 • Mức lương: $900 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Back-End; ReactJS;

NodeJS Developer | Lương Cao - PROVIEW

 • Mức lương: $600 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HCM) Javascript Developer

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; ReactJS;

(HCM) Sr. Full-stack Developer

 • Mức lương: $1200 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS; Full-Stack;

(HCM) Full-stack Engineer

 • Mức lương: $1000 - $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS; Full-Stack;

(HCM) Senior Back-end Developer

 • Mức lương: $1700 - $2200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End;

(HN) Senior NodeJS Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HN) NodeJS Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HN) Back-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End;

(HN) Back-end Developer

 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS; Back-End; ExpressJS;

(HCM) Junior Full-Stack Developer

 • Mức lương: $900
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: SQL; NodeJS; Full-Stack;

NodeJS Developer

 • Mức lương: $500 - $900
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HCM) 03 Senior Back-End Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

Chương trình tuyển dụng Master Code

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; Ruby;

05 ReactJS/NodeJS Developers

 • Mức lương: $18000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS; ReactJS;

(HN) Core Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; JavaScript; NodeJS;

(HN) Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; ReactJS;

(HN) 05 Javascript Full-stack Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS; Full-Stack;

(HN) Senior NodeJS Developer

 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HCM) 05 Back-End Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Ruby;

(HCM) Full-stack Developer

 • Mức lương: $1300
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Full-Stack; ReactJS;

(HCM) 02 Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; NodeJS;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby;

(HN) Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) NodeJS Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) 04 Junior Software Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; NodeJS;

(HN) 05 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS;

(HCM) Senior Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; NodeJS;

(HCM) Senior NodeJS Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HCM) Senior NodeJS Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS;

(HCM) 20 Web Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; NodeJS;

(HN) 03 Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; NodeJS;

(HCM) Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS;

(HCM) 04 Games Server

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; Cocos2D;