TOP việc làm Ruby on Rails

Tổng hợp việc làm Ruby on Rails mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

Ruby on Rails Developers

 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

Ruby on Rails Developers

 • Mức lương: $800 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails;

10 Software Back-end Developers | Up to $2000

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Mobile; Back-End;

Back-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1700
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; Python; Git; Golang; Ruby; Back-End;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

FUTURE CHIEF ARCHITECT

 • Mức lương: $1500 - $2500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

(HCM) Web Developer

 • Mức lương: $1000 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Ruby on Rails; Web;

(HCM) Ruby on Rails Developers

 • Mức lương: $1000 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: JavaScript; Ruby on Rails;

(HN) Junior/Senior Back-end Developer

 • Mức lương: $1800
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Back-End;

Chương trình tuyển dụng Master Code

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; Ruby;

(HCM) Software Engineer

 • Mức lương: $800 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Ruby on Rails;

(HN) 05 Full-Stack Web Developers

 • Mức lương: $600 - $1600
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; Ruby; Full-Stack; ReactJS; Web;

(HCM-Urgent) Ruby on Rails Developer

 • Mức lương: $1000 - $2500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Ruby on Rails; ReactJS;

(HN) Junior/Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Ruby on Rails;

(HCM) 05 Back-End Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: NodeJS; Ruby;

(HCM) Full-Stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Python; NodeJS; Ruby;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Python; Ruby;