Lập trình hướng sự kiện là gì?

Để đơn giản hóa định nghĩa lập trình hướng sự kiện là gì thì mình sẽ giải thích sử dụng từ ngữ thông thường.

Khi bạn sử dụng một phần mềm nào đó, ví dụ phần mềm quản lý sinh viên thì mỗi thao tác trên phần mềm phải thông qua con chuột và bàn phím, mỗi thao tác sẽ tác động đến một chương trình trong phần mềm và từ đó phần mềm sẽ trả kết quả về cho chúng ta. Vậy phần mềm đó đã được sử dụng sự kiện để lập trình.

Quảng cáo

Trong lập trình hướng cấu trúc hay các kỹ thuật lập trình khác để bắt sự kiện khi người dùng thực hiện một thao tác nào đó thì ta phải sử dụng các vòng lặp lặp liên tục và vô hạn, điều này sẽ gây ra tình trạng tràn bộ nhớ. Như vậy với lập trình hướng sự kiện đã khắc phục được tình trạng này.

Người ta còn ha gọi là lập trình sự kiện để rút gọn cho từ lập trình hướng sự kiện.

Trong NodeJS hay Javascript hay các phần mềm hiện nay đa số đều có sử dụng cơ chế bắt sự kiện. Ví dụ dưới đây được viết bằng jQuery (Javascript).

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

$('#button').click(function(){
    alert('Message box [freetuts.net]');
});

Đoạn code này sẽ bắt sự kiện khi click vào thẻ HTML có id là button thì sẽ show lên một ô message box với nội dung là "Message box [freetuts.net]".

Quảng cáo

Bài viết khác

Mục lục