PYTHON
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isdigit() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về hàm isdigit() trong Python và cung cấp các ví dụ rõ ràng để bạn hiểu cách sử dụng hàm này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm isdigit(), một phương thức của đối tượng chuỗi trong Python. Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có chứa chỉ các ký tự số hay không. Nó trả về giá trị True nếu chuỗi chỉ chứa các ký tự số và False trong trường hợp ngược lại.

Cú pháp của hàm isdigit() trong Python

Cú pháp của hàm isdigit() trong Python như sau:

string.isdigit()

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • string là một biến chuỗi hoặc một đối tượng chuỗi mà bạn muốn kiểm tra.

Để sử dụng hàm isdigit(), bạn gọi phương thức này trên một chuỗi cụ thể và nó sẽ trả về giá trị kiểu boolean (True hoặc False), tùy thuộc vào chuỗi có chứa chỉ các ký tự số hay không.

Ví dụ về hàm isdigit()

Bây giờ, hãy thử hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm này thông qua các ví dụ:

Ví dụ 1:

number1 = "12345"
number2 = "12.34"
number3 = "abc123"

print(number1.isdigit()) # Kết quả: True
print(number2.isdigit()) # Kết quả: False
print(number3.isdigit()) # Kết quả: False

Kết quả:

 True
False
False

Trong ví dụ trên, mình có ba biến number1, number2 number3, mỗi biến chứa một chuỗi khác nhau. Khi chúng ta gọi phương thức isdigit() trên từng chuỗi này, kết quả sẽ được in ra màn hình.

 • Đối với number1, chuỗi chỉ chứa các ký tự số, nên kết quả trả về là True.
 • Đối với number2, chuỗi chứa ký tự dấu chấm thập phân, nên kết quả trả về là False.
 • Đối với number3, chuỗi chứa các ký tự không phải số, nên kết quả trả về là False.

Hàm isdigit() chỉ trả về True nếu chuỗi chỉ chứa các ký tự số. Nó không chấp nhận các ký tự đặc biệt, khoảng trắng hoặc dấu chấm thập phân. Do đó, hàm này rất hữu ích khi bạn cần kiểm tra xem một chuỗi có chứa chỉ số nguyên không.

Ví dụ 2:

def is_valid_phone_number(phone_number):
  if phone_number.isdigit() and len(phone_number) == 10:
    return True
  else:
    return False

phone1 = "1234567890"
phone2 = "abcdefghij"

print(is_valid_phone_number(phone1)) # Kết quả: True
print(is_valid_phone_number(phone2)) # Kết quả: False

Kết quả:

True
False

Trong ví dụ này,mình định nghĩa một hàm is_valid_phone_number() để kiểm tra xem một chuỗi đại diện cho một số điện thoại có hợp lệ không. Hàm này sử dụng isdigit() để kiểm tra xem chuỗi có chứa chỉ các ký tự số không và sử dụng len() để kiểm tra độ dài của chuỗi. Kết quả sẽ trả về True nếu chuỗi là số điện thoại hợp lệ và False trong trường hợp ngược lại.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về hàm isdigit() trong Python và cách sử dụng nó để kiểm tra xem một chuỗi có chứa chỉ các ký tự số không. Hãy tiếp tục tìm hiểu và áp dụng kiến thức này vào các dự án của bạn!

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top