HỌC SQL SERVER
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học SQL Server

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học SQL Server, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học SQL Server.

Đây là chuyên mục học SQL Server dành cho người mới bắt đầu, tại đây bạn có thể tìm thấy các kiến thức SQL Server từ căn bản cho đến nâng cao.

Hầu như trường đại học CNTT nào cũng  lấy SQL Server làm hệ quản trị CSDL mặc định khi học bộ môn này, bởi hiện tại tính thông dụng và bảo mật thì SQL Server đang chiếm ưu thế, ngay cả Oracle cha đẻ của SQL cũng phải kính nể.

Tuy nhiên không phải mặt gì của nó cũng tốt, không phải MySQL thua SQL Server mà mỗi hệ quản trị có những ưu và nhược điểm khác nhau, đáp ứng từng nhóm đối tượng khác nhau.

Và để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không giải thích nhiều các kiến thức nền tảng về CSDL, thay vào đó bạn hãy tự tìm hiểu nhé, mình chỉ đưa ra những cú pháp và ví dụ về các lệnh SQL trong SQL Server mà thôi, điều này sẽ giúp bạn học SQL nhanh hơn.

1SQL SERVER CĂN BẢN
Getting started
1 MS SQL Server là gì? Đặc điểm của nó
2 Hướng dẫn cài đặt SQL Server
3 Kết nối vào SQL Server
4 Database mẫu để học SQL Server
5 Load database mẫu học SQL Server
Data Definition
6 Lệnh Create Database trong SQL Server
7 Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server
8 Lệnh Create Table trong SQL Server
9 Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server
10 Khóa chính Primary Key trong SQL Server
11 Khóa ngoại Foreign Key trong SQL Server
12 Thêm column vào table trong SQL Server
13 Chỉnh sửa cấu trúc column trong SQL Server
14 Xóa column trong SQL Server
15 Đổi tên table trong SQL Server
16 Xóa bảng với lệnh Drop Table trong SQL Server
17 Làm sạch table với TRUNCATE trong SQL Server
18 Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server
19 Ràng buộc CHECK trong SQL Server
Data Queries
20 Lệnh SELECT trong SQL Server
21 lệnh INSERT trong SQL Server
22 Mệnh đề Where trong SQL Server
23 Lệnh Inner Join trong SQL Server
24 Lệnh Left Join trong SQL Server
25 Lệnh Update trong SQL Server
26 Lệnh Delete trong SQL Server
27 Lệnh Group By trong SQL Server
28 Lệnh Having trong SQL Server
Condition & Operators
29 Các toán tử thường dùng trong SQL Server
Explored
30 Subquery trong SQL Server - truy vấn con
2SQL SERVER NÂNG CAO
View
1 Cách sử dụng VIEW trong SQL Server
2 Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server
Stored Procedure
3 Giới thiệu Stored Procedure trong SQL Server
4 Stored Procedure Parameters trong SQL Server
5 Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server
6 Tham số OUTPUT của Stored Procedure trong SQL Server
Condition & Statement
7 Cách dùng BEGIN - END trong SQL Server
8 Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server
9 Vòng lặp WHILE trong SQL Server
Function
10 Giới thiệu FUNCTION trong SQL Server
11 Biến Table trong SQL Server
Trigger
12 Giới thiệu Trigger trong SQL Server
13 Tìm hiểu INSTEAD OF Trigger trong SQL Server
3SQL SERVER Q&A
14 Xóa dữ liệu trùng nhau trong SQL Server
4SQL SERVER FUNCTIONS
String Functions
1 Hàm ASCII trong SQL Server
2 Hàm CHAR trong SQL Server
3 Hàm CHARINDEX trong SQL Server
4 Hàm CONCAT trong SQL Server
5 Hàm + trong SQL Server
6 Hàm DATALENGTH trong SQL Server
7 Hàm LEFT trong SQL Server
8 Hàm LEN trong SQL Server
9 Hàm LOWER trong SQL Server
10 Hàm LTRIM trong SQL Server
11 Hàm NCHAR trong SQL Server
12 Hàm PATINDEX trong SQL Server
13 Hàm REPLACE trong SQL Server
14 Hàm RIGHT trong SQL Server
15 Hàm RTRIM trong SQL Server
16 Hàm SPACE trong SQL Server
17 Hàm STR trong SQL Server
18 Hàm UPPER trong SQL Server
19 Hàm SUBSTRING trong SQL Server
20 Hàm STUFF trong SQL Server
Numeric/Math Functions
21 Hàm ABS trong SQL Server
22 Hàm AVG trong SQL Server
23 Hàm CEILING trong SQL Server
24 Hàm COUNT trong SQL Server
25 Hàm FLOOR trong SQL Server
26 Hàm MAX trong SQL Server
27 Hàm MIN trong SQL Server
28 Hàm RAND trong SQL Server
29 Hàm ROUND trong SQL Server
30 Hàm SIGN trong SQL Server
31 Hàm SUM trong SQL Server
Date/Time Functions
32 Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server
33 Hàm DATEADD trong SQL Server
34 Hàm DATEDIFF trong SQL Server
35 Hàm DATENAME trong SQL Server
36 Hàm DATEPART trong SQL Server
37 Hàm DAY trong SQL Server
38 Hàm GETDATE trong SQL Server
39 Hàm GETUTCDATE trong SQL Server
40 Hàm MONTH trong SQL Server
41 Hàm YEAR trong SQL Server
Conversion Functions
42 Hàm CAST trong SQL Server
43 Hàm CONVERT trong SQL Server
44 Hàm TRY_CAST trong SQL Server
45 Hàm TRY_CONVERT trong SQL Server
Configuration Functions
46 Hàm @@VERSION trong SQL Server
Advanced Functions
47 Hàm CASE trong SQL Server
48 Hàm COALESCE trong SQL Server
49 Hàm CURRENT_USER trong SQL Server
50 Hàm ISDATE trong SQL Server
51 Hàm ISNULL trong SQL Server
52 Hàm ISNUMERIC trong SQL Server
53 Hàm LAG trong SQL Server
54 Hàm LEAD trong SQL Server
55 Hàm NULLIF trong SQL Server
56 Hàm SESSION_USER trong SQL Server
57 Hàm SESSIONPROPERTY trong SQL Server
58 Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server
59 Hàm USER_NAME trong SQL Server

Bài xem nhiều

Top