HỌC ORACLE
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Oracle - Tự học Online

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Oracle - Tự học Online, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học Oracle.

Oracle là một hệ quản trị CSDL ra đời đã rất lâu, và là CSDL đầu tiên sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu T-SQL và lấy làm chuẩn cho cac CSDL khác như SQL Server, MySQL, ...

Nếu bạn đã từng học qua các hệ quản trị CSDL khác thì khi học Oracle sẽ tương đối đơn giản, bởi bản chất nó cũng sử dụng ngôn ngữ T-SQL, chỉ có một vài cú pháp là khác nhau.

Và trong chuyên mục này mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả kiến thức Oracle từ căn bản đến nâng cao, mình sẽ phân chia thành nhiều cấp độ đi từ cơ bản.

1CÁC HÀM TRONG ORACLE
String/Char Functions
1 Hàm Hàm ASCII trong Oracle
2 Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle
3 Hàm Hàm CHR trong Oracle
4 Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle
5 Hàm Hàm CONCAT trong Oracle
6 Hàm Hàm CONVERT trong Oracle
7 Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle
8 Hàm Hàm DUM trong Oracle
9 Hàm Hàm INITCAP trong Oracle
10 Hàm Hàm INSTR trong Oracle
11 Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle
12 Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle
13 Hàm Hàm INSTRB trong Oracle
14 Hàm Hàm INSTRC trong Oracle
15 Hàm Hàm LENGTH trong Oracle
16 Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle
17 Hàm Hàm LOWER trong Oracle
18 Hàm Hàm LPAD trong Oracle
19 Hàm Hàm LTRIM trong Oracle
20 Hàm Hàm NCHR trong Oracle
21 Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle
Conversion Functions
22 Hàm Hàm TO_CHAR trong Oracle
23 Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle
Numeric/Math Function
24 Hàm Hàm ABS trong Oracle
25 Hàm Hàm ACOS trong Oracle
26 Hàm Hàm CEIL trong Oracle
27 Hàm Hàm COUNT trong Oracle
28 Hàm Hàm FLOOR trong Oracle
29 Hàm Hàm MAX trong Oracle
30 Hàm Hàm MIN trong Oracle
31 Hàm Hàm SQRT trong Oracle
32 Hàm Hàm TRUNC trong Oracle
Date/Time Function
33 Hàm Hàm ADD_MONTHS trong Oracle
34 Hàm Hàm CURRENT_DATE trong Oracle
Analytic Function
Advanced Function
2ORACLE CĂN BẢN
Mở đầu
1 Oracle là gì? Các phiên bản của Oracle
2 Data types trong Oracle
3 Comment trong Oracle
Oracle Table
4 Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table
5 Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table
6 Lệnh xóa bảng trong Oracle - Drop Table
7 Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle
8 Các lệnh quản lý View trong Oracle
Oracle Query
9 Lệnh SELECT trong Oracle
10 Danh sách Comparison Operators trong Oracle
11 Lệnh CASE trong Oracle
12 Lệnh INSERT trong Oracle
13 Lệnh Update trong Oracle
14 Lệnh Delete trong Oracle
15 Lệnh Truncate Table trong Oracle
16 Xử lý trùng tên với AS trong Oracle
17 Tìm hiểu Subquery trong Oracle
Oracle Condition
18 Thêm nhiều điều kiện với AND và OR trong Oracle
19 Tìm hiểu IN và NOT IN trong Oracle
20 Tìm hiểu BETWEEN trong Oracle
21 Lệnh LIKE và NOT LIKE trong Oracle
22 Lệnh điều kiện IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle
23 Kiểm tra điều kiện với REGEXP_LIKE trong Oracle
Oracle Clauses
24 Loại bỏ dữ liệu trùng lặp với lệnh DISTINCT trong Oracle
25 Chọn nhiều bảng tại lệnh From trong Oracle
26 Sắp xếp kết quả với lệnh ORDER BY trong Oracle
27 Gộp kết quả với lệnh Group By trong Oracle
28 Lọc kết quả ở Group By với lệnh Having trong Oracle
Oracle Operators
29 Toán tử UNION trong Oracle
30 Toán tử UNION ALL trong Oracle
31 Toán tử INTERSECT trong Oracle
32 Toán tử MINUS trong Oracle
Oracle Joins
33 Các loại JOIN trong Oracle
34 Inner Join trong Oracle
35 Outer Join trong Oracle
36 Tìm hiểu Self Join trong Oracle
Oracle Reference
37 Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle
38 Bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản
39 Giải bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản
3ORACLE NÂNG CAO
Oracle Common
1 Tìm hiểu Sequence trong Oracle
2 Khai báo biến với DECLARE trong Oracle
Oracle Loop/Condition
3 FOR LOOP trong Oracle
4 Lệnh GOTO trong Oracle
5 Lệnh IF THEN ELSE trong Oracle
6 Vòng lặp WHILE LOOP trong Oracle
7 Lệnh lặp LOOP trong Oracle
Oracle Advanced
8 Tìm hiểu Procedure trong Oracle
9 Tìm hiểu Function trong Oracle
10 Tìm hiểu Cursor trong Oracle
11 Tìm hiểu Trigger trong Oracle
12 Tìm hiểu Transaction trong Oracle
4ORACLE TIPS
13 Hướng dẫn cài đặt Oracle 9i có hình ảnh
14 Tổng hợp 30 câu truy vấn hữu ích trong Oracle
15 Hướng dẫn cài đặt Oracle 12c trong 12 bước, kèm hình ảnh
16 Thiết lập ID tăng tự động trong Oracle
5TÀI LIỆU ORACLE
Tài liệu
1 Giáo trình học Oracle SQL PLSQL căn bản tiếng Việt - 103 trang
2 Bài giảng hệ quản trị CSDL Oracle - Ths Kim Phụng
3 Bài tập Oracle có lời giải - Cô Lê Thị Hồng Cẩm
4 Giáo trình Oracle thực hành những tác vụ - Nguyễn Hữu Trọng
5 Tải luận văn tìm hiểu Oracle Form và xây dựng ứng dụng
Phần mềm
Khóa học
6 Khóa học quản trị Oracle 12C dành cho người mới bắt đầu

Bài xem nhiều

Top