STRING/CHAR FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTION
DATE/TIME FUNCTION
ANALYTIC FUNCTION
ADVANCED FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm LTRIM trong Oracle, đây là hàm dùng để xóa đi những kí tự được chỉ định nằm phía bên trái của chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp hàm LTRIM trong Oracle

Trước tiên bạn xem cú pháp của nó đã nhé.

Cú pháp

LTRIM( string1 [, trim_string] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string1 là chuỗi bạn muốn xóa kí tự đặc biệt
  • trim_string là những kí tự đặc biệt, nếu bạn không truyền vào thì nó sẽ lấy mặc định là khoảng trắng.

Return value

Hàm này sẽ trả về một chuỗi sau khi đã xử lý xóa đi những khoảng trắng.

Version

Hàm LTRIM được sử dụng ở các version:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm LTRIM trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng hàm LTRIM trong Oracle.

LTRIM('   tech')
Result: 'tech'

LTRIM('   tech', ' ')
Result: 'tech'

LTRIM('000123', '0')
Result: '123'

LTRIM('123123Tech', '123')
Result: 'Tech'

LTRIM('123123Tech123', '123')
Result: 'Tech123'

LTRIM('xyxzyyyTech', 'xyz')
Result: 'Tech'

LTRIM('6372Tech', '0123456789')
Result: 'Tech'

Trên là cách sử dụng LTRIM.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle

Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm REGEXP_INSTR trong 150

Top