JAVA
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Java, toàn bộ kiến thức Java cơ bản và Java nâng cao

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Java, toàn bộ kiến thức Java cơ bản và Java nâng cao, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Java.

Java là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay, với nhiều công nghệ phát triển đa nền tảng, từ mobile, ứng dụng windows, đến các ứng dụng nền tảng website đều có thể sử dụng Java.

1SPRING BOOT
1 Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot
2 Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java
3 Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java
4 Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java
5 Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java
6 Spring Boot là gì? Tại sao sử dụng Spring Boot trong Java
7 Cài đặt Spring Boot trong Java, code một project Spring Boot cơ bản
8 RESTful API là gì? Cách hoạt động của RESTful API trong Spring Boot
9 RESTful API hoạt động qua giao thức HTTP như thế nào?
10 CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot Java
11 Các thuộc tính của Spring Boot trong Java
12 Hướng dẫn sử dụng Thymeleaf và Spring Boot trong Java
13 Hướng dẫn sử dụng FreeMarker với Spring Boot trong Java
14 Hướng dẫn sử dụng JSP và Spring Boot trong Java
15 Cách dùng Logging trong Spring Boot
16 Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào?
17 Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java
18 Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java
19 Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot
20 Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java
21 Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?
22 Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2
23 Cách dùng Spring Email trong Spring Boot
24 Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot
25 Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot
26 Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java
27 Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền
28 Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server
29 Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot
30 Cách test RESTful API trong Spring Boot
31 Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket
32 Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java
33 Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot
34 Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot
35 Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot
36 Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java
37 Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java
38 Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java
2JAVA CORE
Tổng quan
1 Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ Java
2 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java
3 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và cách sử dụng Eclipse
4 Chương trình Java đầu tiên - HelloWorld
5 Cú pháp và quy tắc Java cơ bản
6 Các kiểu dữ liệu trong Java
7 Biến và hằng số trong Java
8 Các toán tử thường dùng trong Java
Cấu trúc điều khiển
9 Cấu trúc điều khiển if - else trong Java
10 Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong Java.
Vòng lặp
11 Vòng lặp while trong Java
12 Vòng lặp do - while trong Java
13 Vòng lặp for trong Java
14 Từ khóa break và continue trong Java
Chuỗi và Mảng
15 Chuỗi (String) trong Java
16 Mảng một chiều trong Java
17 Mảng hai chiều trong Java
Collections
18 Tổng quan về Collections trong Java.
19 List Interface trong Java
20 Set Interface trong Java
21 SortedSet Interface trong Java
22 Map Interface trong Java
23 SortedMap Interface trong Java
24 LinkedList (Danh sách liên kết) trong Java
25 ArrayList trong Java
26 HashSet trong Java
27 TreeSet trong Java
28 HashMap trong Java
29 TreeMap trong Java
Thư viện quan trọng
30 Thư viện xử lý ngày tháng trong Java
31 Thư viện xử lý dữ liệu số trong Java
32 Thư viện toán học Math trong Java
33 Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java
34 Thư viện xử lý chuỗi trong Java
Hướng đối tượng
35 Đối tượng, lớp và các thành phần của lớp trong Java
36 Thao tác trên đối tượng và phạm vi truy cập trong Java
37 Tính đóng gói (Encapsulation) trong Java
38 Tính kế thừa (Inheritance) trong Java
39 Tính đa hình (Polymorphism) trong Java
40 Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java
41 Overriding và Overloading trong Java
42 alias và từ khóa static trong Java
43 Interface trong Java
Xử lý Luồng
44 Lập trình đa tiến trình (Multithreading) trong Java
45 Tạo và quản lý luồng trong Java
46 Đồng bộ hóa đa luồng trong Java
47 Hướng dẫn cách sử dụng sleep() và join()
48 Hướng dẫn tạo và sử dụng ThreadPool
49 Sử dụng CountDownLatch trong Java
Exception
50 Tổng quan về Exception trong Java
51 Try Catch trong Java - Xử lý Exception
52 Finally trong Java – Xử lí exception
53 Throw exception trong Java
54 Custom Exception trong Java
55 Các ví dụ về exception trong Java
Làm việc với File
56 Cách tạo một file trong Java
57 Cách đọc file trong Java
58 Cách ghi file trong Java
59 Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong Java
60 Cách xóa file trong Java
Tham khảo
3JAVA 8
61 Khi nào dùng Default Methods trong Java 8
62 Lambda Expressions trong Java 8
63 Method References (phương thức tham chiếu) trong Java 8
4BÀI TẬP JAVA
Căn bản
1 Cộng hai số trong Java
2 Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java
3 Cộng hai số phức trong java
4 Nhân hai số trong java
5 Kiểm tra năm nhuận trong java
6 Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java
7 Tính lãi xuất kép trong java
8 Tính lãi xuất trong java
9 Tìm phần nguyên và phần dư trong java
Chuỗi
10 Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java
11 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java
12 Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java
13 Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java
14 Chuyển đổi Char sang String trong java
15 Tìm các ký tự trùng lặp trong java
16 Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java
17 Sắp xếp chuỗi theo thứ thự bảng chữ cái
18 Đảo ngược các từ trong chuỗi
19 Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi
20 Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi
Vòng lặp
21 Cách in các phần tử trùng nhau trong mảng Java
22 Cách xóa phần tử trùng trong mảng Java
23 Tìm số nhỏ thứ hai trong mảng trong Java
24 Tính trung bình cộng các số trong mảng Java
25 Tính tổng các số trong mảng trong Java
26 Đảo ngược các phần tử trong mảng Java
27 Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần
28 Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong Java
29 Thêm hai ma trận sử dụng mảng đa chiều trong Java
Number
30 Chương trình in số ISBN trong Java
31 Chương trình ATM viết bằng Java
32 Cách hoán đổi hai số trong Java
33 Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java
34 Đảo ngược một số trong Java
35 Cách kiểm tra số đối xứng trong Java
36 Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java
37 Tìm ước của một số nguyên trong Java
38 Cách làm tròn số trong Java
39 Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java
40 Hiển thị n số nguyên tố đầu tiên trong Java
41 Hiển thị các số nguyên tố từ 1 .. n trong Java
42 Tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java
43 Kiểm tra số nguyên tố trong Java
44 Kiểm tra số chính phương trong java
45 Tính căn bậc hai trong Java
46 In các số Armstrong trong Java
47 Kiểm tra số âm hay số dương trong Java
48 Tạo các số ngẫu nhiên trong Java
49 Tìm ước chung lớn nhất trong Java
50 Tìm số lớn nhất trong Java
51 Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi
52 In các số lẻ từ 1..n trong Java
Input / Output
53 Chương trình đọc giá trị Input
54 Lấy địa chỉ IP trong Java
55 Nhận đầu vào từ người dùng trong Java
Collections
56 Ví dụ danh sách liên kết đơn trong Java (Singly Linked List)
57 Đếm số node trong Singly Linked List trong Java
58 Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java
59 Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java
60 Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java
61 Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java
62 Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java
63 Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java
64 Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java
65 Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java
66 Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java
67 Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java
68 Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java
69 Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java
70 Tạo một Circular Linked List trong Java
71 Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó
72 Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java
73 Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java
74 Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java
75 Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java
76 Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java
77 Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java
78 Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java
79 Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List
80 Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java
81 Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java
82 Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java
83 Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java
84 Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java
85 Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java
86 Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java
87 Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java
88 Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java
89 Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java
90 Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java
91 Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java
92 Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java
93 Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java
94 Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java
95 Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java
96 Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java
97 Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java
98 Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java
99 Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java
100 Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
Calculate
101 Tính diện tích hình chữ nhật trong Java
102 Tính diện tích và chu vi hình vuông trong Java
103 Tính diện tích tam giác trong Java
104 Tính diện tích và chu vi hình tròn trong Java
Sắp xếp - tìm kiếm
105 Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong Java
106 Tìm kiếm nhị phân trong Java, 3 cách cài đặt Binary Search đơn giản
107 Thuật toán sắp xếp nổi bọt trong Java, (Bubble Sort) và áp dụng trong Java
108 Thuật toán sắp xếp chèn trong Java, bài toán Insertion Sort Java
109 Thuật toán sắp xếp chọn trong Java, Selection Sort trong Java
110 Thuật toán tìm kiếm nội suy trong Java (Interpolation Search)
111 Thuật toán sắp xếp trộn trong Java, giải bài toán Merge Sort Java
112 Thuật toán sắp xếp nhanh trong Java, cài đặt Quick Sort Java
113 Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java
114 Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng
Khác
115 Cách copy phần tử từ mảng này sang mảng khác trong Java
116 Tìm số lớn nhất trong mảng Java
117 In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java
118 Cách nối hai mảng trong Java
119 Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java
120 Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java
121 Cách lấy thời gian hiện tại trong Java
122 Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java
123 Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java
124 Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân
125 Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
126 Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java
127 Chuyển đổi từ Boolean sang String trong Java
128 Chuyển đổi Char thành Int trong Java
129 Đổi số thập phân sang nhị phân trong Java
130 Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java
131 Tìm mã ASCII của một ký tự trong Java
132 Chuyển đổi String sang Int trong Java
133 In tam giác Floyd trong Java
134 In tam giác Pascal trong Java
135 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java
136 Cách tính giai thừa trong Java
137 Tạo máy tính bằng Switch Case trong Java
138 Tính điểm trung bình và xếp loại học tập
139 Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java
140 Tính diện tích hình học sử dụng Overloading Java
141 Giải phương trình bậc nhất trong Java
142 Giải phương trình bậc hai trong Java
Nâng cao
143 Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật
144 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên
145 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe
146 Bài tập Java OOP: Quản lý tài khoản ngân hàng hướng đối tượng
147 Bài tập Java OOP: Kiểm tra thực phẩm trong Java
148 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java
149 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý Album CD
150 Bài tập Java OOP: Chương tình tính diện tích đa giác
5DESIGN PATTERN
151 Singleton Pattern trong Java - Cách triển khai và khi nào dùng
152 Factory Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
153 Abstract Factory trong Java - Cách triển khai và ví dụ
154 Builder Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
155 Prototype Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
156 Adapter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
157 Brigde Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
158 Filter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
159 Composite Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
160 Decorator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
161 Facade Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
162 Flyweight Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
163 Proxy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
164 Interpreter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
165 Template Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
166 Chain of Responsibility Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
167 Command Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
168 Iterator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
169 Mediator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
170 Memento Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
171 Observer Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
172 State Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
173 Strategy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
174 Visitor Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
175 MVC Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
176 Business Delegate Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
177 Composite Entity Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
178 Data Access Object Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
6JDBC
179 Thiết lập môi trường MySQL JDBC để phát triển ứng dụng
180 Kết nối MySQL bằng Java JDBC Driver
181 Select MySQL bằng Java JDBC Driver
182 Update MySQL bằng Java JDBC Driver
183 Insert MySQL bằng Java JDBC Driver
184 Cách gọi Store Procedure MySQL bằng Java JDBC Driver
185 Xử lý MySQL Transaction bằng Java JDBC Driver
7JAVA INTERVIEW
Java core
1 Câu hỏi phỏng vấn JavaCore phần 4
2 Câu hỏi phỏng vấn JavaCore Phần 3
3 Câu hỏi phỏng vấn JavaCore phần 2
4 Câu hỏi phỏng vấn Java Core phần 5
5 Câu hỏi phỏng vấn về String trong Java
6 Câu hỏi phỏng vấn Java Core - phần 1
Java core
8CÁC HÀM JAVA
7 Các phương thức xử lý chuỗi trong Java
8 Các phương thức xử lý ArrayList trong Java
9 Các phương thức xử lý HashMap trong Java
10 Các phương thức toán học trong Java
11 Các phương thức xử lý Object trong Java
9TÀI LIỆU HỌC JAVA
12 Top 5 trang web học Java Core online miễn phí tốt nhất
13 Tổng hợp tài liệu học JAVA, Android, Kotlin, lộ trình học như thế nào?

Bài xem nhiều

Top