JAVA
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Java

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Java, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Java.

1JAVA CORE
Tổng quan
1 Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ Java
2 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java
3 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và cách sử dụng Eclipse
4 Chương trình Java đầu tiên - HelloWorld
5 Cú pháp và quy tắc Java cơ bản
6 Các kiểu dữ liệu trong Java
7 Biến và hằng số trong Java
8 Các toán tử thường dùng trong Java
Cấu trúc điều khiển
9 Cấu trúc điều khiển if - else trong Java
10 Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong Java.
Vòng lặp
11 Vòng lặp while trong Java
12 Vòng lặp do - while trong Java
13 Vòng lặp for trong Java
14 Từ khóa break và continue trong Java
Chuỗi và Mảng
15 Chuỗi (String) trong Java
16 Mảng một chiều trong Java
17 Mảng hai chiều trong Java
Collections
18 Tổng quan về Collections trong Java.
19 List Interface trong Java
20 Set Interface trong Java
21 SortedSet Interface trong Java
22 Map Interface trong Java
23 SortedMap Interface trong Java
24 LinkedList (Danh sách liên kết) trong Java
25 ArrayList trong Java
26 HashSet trong Java
27 TreeSet trong Java
28 HashMap trong Java
29 TreeMap trong Java
Thư viện quan trọng
30 Thư viện xử lý ngày tháng trong Java
31 Thư viện xử lý dữ liệu số trong Java
32 Thư viện toán học Math trong Java
33 Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java
34 Thư viện xử lý chuỗi trong Java
Hướng đối tượng
35 Đối tượng, lớp và các thành phần của lớp trong Java
36 Thao tác trên đối tượng và phạm vi truy cập trong Java
37 Tính đóng gói (Encapsulation) trong Java
38 Tính kế thừa (Inheritance) trong Java
39 Tính đa hình (Polymorphism) trong Java
40 Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java
41 Overriding và Overloading trong Java
42 alias và từ khóa static trong Java
43 Interface trong Java
Xử lý Luồng
44 Lập trình đa tiến trình (Multithreading) trong Java
45 Tạo và quản lý luồng trong Java
46 Đồng bộ hóa đa luồng trong Java
47 Hướng dẫn cách sử dụng sleep() và join()
48 Hướng dẫn tạo và sử dụng ThreadPool
49 Sử dụng CountDownLatch trong Java
Exception
50 Tổng quan về Exception trong Java
51 Try Catch trong Java - Xử lý Exception
52 Finally trong Java – Xử lí exception
53 Throw exception trong Java
54 Custom Exception trong Java
55 Các ví dụ về exception trong Java
Làm việc với File
56 Cách tạo một file trong Java
57 Cách đọc file trong Java
58 Cách ghi file trong Java
59 Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong Java
60 Cách xóa file trong Java
Tham khảo
2JAVA 8
61 Khi nào dùng Default Methods trong Java 8
62 Lambda Expressions trong Java 8
63 Method References (phương thức tham chiếu) trong Java 8
3BÀI TẬP JAVA
Căn bản
1 Cộng hai số trong Java
2 Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java
3 Cộng hai số phức trong java
4 Nhân hai số trong java
5 Kiểm tra năm nhuận trong java
6 Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java
7 Tính lãi xuất kép trong java
8 Tính lãi xuất trong java
9 Tìm phần nguyên và phần dư trong java
Chuỗi
10 Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java
11 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java
12 Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java
13 Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java
14 Chuyển đổi Char sang String trong java
15 Tìm các ký tự trùng lặp trong java
16 Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java
17 Sắp xếp chuỗi theo thứ thự bảng chữ cái
18 Đảo ngược các từ trong chuỗi
19 Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi
20 Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi
Vòng lặp
21 Tính trung bình cộng các số trong mảng Java
22 Tính tổng các số trong mảng trong Java
23 Đảo ngược các phần tử trong mảng Java
24 Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần
25 Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong Java
26 Thêm hai ma trận sử dụng mảng đa chiều trong Java
Number
27 Cách hoán đổi hai số trong Java
28 Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java
29 Đảo ngược một số trong Java
30 Cách kiểm tra số đối xứng trong Java
31 Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java
32 Tìm ước của một số nguyên trong Java
33 Cách làm tròn số trong Java
34 Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java
35 Hiển thị n số nguyên tố đầu tiên trong Java
36 Hiển thị các số nguyên tố từ 1 .. n trong Java
37 Tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java
38 Kiểm tra số nguyên tố trong Java
39 Kiểm tra số chính phương trong java
40 Tính căn bậc hai trong Java
41 In các số Armstrong trong Java
42 Kiểm tra số âm hay số dương trong Java
43 Tạo các số ngẫu nhiên trong Java
44 Tìm ước chung lớn nhất trong Java
45 Tìm số lớn nhất trong Java
46 Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi
47 In các số lẻ từ 1..n trong Java
Input / Output
48 Chương trình đọc giá trị Input
49 Lấy địa chỉ IP trong Java
50 Nhận đầu vào từ người dùng trong Java
Calculate
51 Tính diện tích hình chữ nhật trong Java
52 Tính diện tích và chu vi hình vuông trong Java
53 Tính diện tích tam giác trong Java
54 Tính diện tích và chu vi hình tròn trong Java
Sắp xếp - tìm kiếm
55 Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java
56 Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng
Khác
57 Tìm số lớn nhất trong mảng Java
58 In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java
59 Cách nối hai mảng trong Java
60 Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java
61 Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java
62 Cách lấy thời gian hiện tại trong Java
63 Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java
64 Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java
65 Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân
66 Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
67 Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java
68 Chuyển đổi từ Boolean sang String trong Java
69 Chuyển đổi Char thành Int trong Java
70 Đổi số thập phân sang nhị phân trong Java
71 Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java
72 Tìm mã ASCII của một ký tự trong Java
73 Chuyển đổi String sang Int trong Java
74 In tam giác Floyd trong Java
75 In tam giác Pascal trong Java
76 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java
77 Tính giai thừa trong Java
78 Tạo máy tính bằng Switch Case trong Java
79 Tính điểm trung bình và xếp loại học tập
80 Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java
81 Tính diện tích hình học sử dụng Overloading Java
82 Giải phương trình bậc nhất trong Java
83 Giải phương trình bậc hai trong Java
Nâng cao
84 Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật
85 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên
86 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe
87 Bài tập Java OOP: Quản lý tài khoản ngân hàng hướng đối tượng
88 Bài tập Java OOP: Kiểm tra thực phẩm trong Java
89 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java
90 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý Album CD
91 Bài tập Java OOP: Chương tình tính diện tích đa giác
4DESIGN PATTERN
92 Singleton Pattern trong Java - Cách triển khai và khi nào dùng
93 Factory Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
94 Abstract Factory trong Java - Cách triển khai và ví dụ
95 Builder Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
96 Prototype Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
97 Adapter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
98 Brigde Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
99 Filter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
100 Composite Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
101 Decorator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
102 Facade Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
103 Flyweight Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
104 Proxy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
105 Interpreter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
106 Template Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
107 Chain of Responsibility Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
108 Command Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
109 Iterator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
110 Mediator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
111 Memento Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
112 Observer Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
113 State Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
114 Strategy Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
115 Visitor Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
116 MVC Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
117 Business Delegate Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
118 Composite Entity Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
119 Data Access Object Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ
5JDBC
120 Thiết lập môi trường MySQL JDBC để phát triển ứng dụng
121 Kết nối MySQL bằng Java JDBC Driver
122 Select MySQL bằng Java JDBC Driver
123 Update MySQL bằng Java JDBC Driver
124 Insert MySQL bằng Java JDBC Driver
125 Cách gọi Store Procedure MySQL bằng Java JDBC Driver
126 Xử lý MySQL Transaction bằng Java JDBC Driver
6JAVA INTERVIEW
Java core
1 Câu hỏi phỏng vấn về String trong Java
2 Câu hỏi phỏng vấn Java Core - phần 1
Java core
7CÁC HÀM JAVA
3 Các phương thức xử lý chuỗi trong Java
4 Các phương thức xử lý ArrayList trong Java
5 Các phương thức xử lý HashMap trong Java
6 Các phương thức toán học trong Java
7 Các phương thức xử lý Object trong Java
8TÀI LIỆU HỌC JAVA
8 Top 5 trang web học Java Core online miễn phí tốt nhất
9 Tổng hợp tài liệu học JAVA, Android, Kotlin, lộ trình học như thế nào?

Bài xem nhiều

Top Tải app , bet, tải