CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Viết chương trình nhập xuất thông tin sinh viên bằng Java OOP (hướng đối tượng). Đây là một bài tập nhập xuất dữ liệu đơn giản trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài tập này chúng ta sẽ không thực hiện trong cùng một class như các bài tập basic mà sẽ thực hiện trên hai class khác nhau.

Đề bài: Nhập xuất thông tin sinh viên

Viết chương trình OOP quản lý sinh viên đơn giản: Nhập, xuất thông tin, tính điểm TB.

Viết lớp Sinh viên như sau:

Attributes (private): các thuộc tính phải đảm bảo tính đóng gói (private).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Mã sinh viên là số nguyên.
 • Họ tên: chuỗi ký tự.
 • Điểm LT, điểm TH : float

Constructor:

 • Constructor mặc định (để khởi tạo đối tượng với các thông tin kiểu số là 0, kiểu chuỗi là chuỗi rỗng).
 • Constructor thứ hai nhận đầy đủ thông tin để khởi tạo giá trị cho tất cả các biến instance.

Methods:

 • Các getter và setter cho mỗi thuộc tính.
 • Tính điểm trung bình.
 • Phương thức toString để diễn tả đối tượng ở dạng chuỗi.
 • Xây dựng class chứa hàm main: tạo 3 đối tượng sinh viên sv1, sv2, sv3, trong đó:
 • sv1 chứa thông tin của chính mình (tạo bằng constructor mặc định).
 • sv2 là thông tin người bạn thân nhất của em (tạo bằng constructor mặc định).
 • sv3 tạo bằng constructor mặc định.
 • In bảng danh sách sinh viên gồm 5 cột là MSSV, họ tên, điểm LT, điểm TH, điểm TB (bảng có 3 dòng cho 3 sinh viên).

Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên Java OOP

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi tuần tự các yêu cầu mà đề bài đã đưa ra:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class tên là SinhVien để khởi tạo các phương thức
 • Trong class này, chúng ta cần khai báo các thuộc tính dưới hình thức đóng gói (private), khởi tạo các constructor có tham số và constructor mặc định, khởi tạo các phương thức getter setter.
 • Tiếp đến sẽ tạo một phương thức để tính điểm trung bình, sau đó tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Sau khi tạo các phương thức ở class SinhVien, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện gọi các phương thức vừa được gọi. Trong class này chúng ta sẽ yêu cầu nhập vào thông tin của 3 sinh viên, lưu dữ liệu được nhập vào và hiển thị nó ra màn hình dưới dạng bảng (sử dụng printf trong C).
SinhVien.java
public class SinhVien {
  //khai báo các thuộc tính cần thiết
  private int maSV;
  private String tenSV;
  private float diemTL, diemTH;

  //khởi tạo constructor không tham số
  public SinhVien() {
  }

  //khởi tạo constructor có tham số
  public SinhVien(int maSV, String tenSV, Float diemTL, Float diemTH) {
    this.maSV = maSV;
    this.tenSV = tenSV;
    this.diemTH = diemTH;
    this.diemTL = diemTL;
  }

  //------------------begin getter and setter----------------------
  public int getMaSV() {
    return maSV;
  }

  public void setMaSV(int maSV) {
    this.maSV = maSV;
  }

  public String getTenSV() {
    return tenSV;
  }

  public void setTenSV(String tenSV) {
    this.tenSV = tenSV;
  }

  public float getDiemTL() {
    return diemTL;
  }

  public void setDiemTL(float diemTL) {
    this.diemTL = diemTL;
  }

  public float getDiemTH() {
    return diemTH;
  }

  public void setDiemTH(float diemTH) {
    this.diemTH = diemTH;
  }

  //-----------------------end getter and setter--------------------
  //tạo hàm tính điểm trung bình
  public float tinhDiemTB() {
    return (diemTH + diemTL) / 2;
  }

  //sử dụng phương thức toString để hiển thị kết quả
  public String toString() {
    return maSV + " - " + tenSV + " diem Tb : " + tinhDiemTB();
  }

  //hoặc có thể tạo một phương thức khác dùng để hiển thị kết quả
  public void inSV() {
    System.out.printf("%6d %-18s %10.2f %12.2f %12.2f \n", maSV, tenSV, diemTH, diemTL, tinhDiemTB());
  }
}
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //khởi tạo và nhập giá trị cho các thuộc tính thuôc lớp SinhVien
    //theo đề bài yêu cầu chúng ta sẽ thực hiện việc tạo 3 sinh viên,
    // vì vậy chúng ta sẽ đi tạo từng sinh viên

    //-------------------sinh viên 1-------------------

    SinhVien sv1 = new SinhVien();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập mã sinh viên 1: ");
    sv1.setMaSV(sc.nextInt());sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên sinh viên 1: ");
    sv1.setTenSV(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập điểm lý thuyết: ");
    sv1.setDiemTL(sc.nextFloat());
    System.out.println("Nhập điểm thực hành: ");
    sv1.setDiemTH(sc.nextFloat());

    //-------------------sinh viên 2----------------------

    SinhVien sv2 = new SinhVien();
    System.out.println("Nhập mã sinh viên 2: ");
    sv2.setMaSV(sc.nextInt());sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên sinh viên 2: ");
    sv2.setTenSV(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập điểm lý thuyết: ");
    sv2.setDiemTL(sc.nextFloat());
    System.out.println("Nhập điểm thực hành: ");
    sv2.setDiemTH(sc.nextFloat());

    //---------------------sinh viên 3------------------------

    SinhVien sv3 = new SinhVien();
    System.out.println("Nhập mã sinh viên 3: ");
    sv3.setMaSV(sc.nextInt());sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên sinh viên 3: ");
    sv3.setTenSV(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập điểm lý thuyết: ");
    sv3.setDiemTL(sc.nextFloat());
    System.out.println("Nhập điểm thực hành: ");
    sv3.setDiemTH(sc.nextFloat());

    //in theo format
    System.out.printf("%6s %10s %20s %10s %10s \n","Mã sinh viên","Họ tên","Điểm lý thuyết","Điểm thực hành","Điểm trung bình");
    //gọi phương thức in đã được viết ở class SinhVien cho các sinh viên để hiển thị kết quả đã nhập
    sv1.inSV();
    sv2.inSV();
    sv3.inSV();
    System.out.println("--------------------------end-----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả: Sau khi chúng ta nhập thông tin cho các sinh viên và chạy chương trình thì sẽ được kết quả như sau:

sinh vien JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất thông tin sinh viên. Đây cũng là một bài tập khá đơn giản, chỉ viết những phương thức basic để các bạn làm quen. Hãy thực hành nó trước khi sang các bài tập khó hơn ở phía sau. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top