CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xóa khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về chuỗi trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Chương trình thứ nhất sẽ xóa các khoảng trắng của một chuỗi có sẵn và một chuỗi được nhập từ bàn phím.

Xóa khoảng trắng của một chuỗi có sẵn

Để xóa khoảng trắng của một chuỗi thì trong Java chúng ta có thể áp dụng phương thức replaceAll() để làm điều này. Đây là phương thức cho phép chúng ta thay thế ký tự này bằng ký tự khác.

Như vậy bằng cách sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế ký tự khoảng trắng " " bằng ký tự rỗng "": replaceAll(" ", "");

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bây giờ chỉ cần khai báo và khởi tạo một chuỗi, sau đó xóa khoảng trắng bằng phương thức replaceAll().

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dung nhất địng
  String sentence = "F  re et   u t s.n et";
  System.out.println("\n\nChuỗi ban đầu: " + sentence);
  //sử dụng phương thức replaceAll() để xóa khoảng trắng
  sentence = sentence.replaceAll(" ", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + sentence);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 01 PNG

Xóa khoảng trắng của một chuỗi được nhập từ bàn phím

Tương tự như ở ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ sử dụng phương thức replaceAll() để xóa các khoảng trắng trong chuỗi. Nhưng lần này ta sẽ lấy dữ liệu từ bàn phím, nghĩa là sẽ xóa khoảng trắng của bất kì chuỗi nào được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo class Scanner để có thể sử dụng nó.

import java.util.Scanner;

Tiếp đến khai báo một đối tượng sc thuộc class Scanner.

Scanner sc = new Scanner(System.in);

Bây giờ sẽ sử dụng sc để nhận dữ liệu từ người dùng.

System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();

Khi có được dữ liệu, ta chỉ cần sử dụng phương thức replaceAll() để xóa các khoảng trắng của chuỗi vừa nhập từ bàn phím.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím.
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();
  //hiển thị chuỗi ban đầu
  System.out.println("Chuỗi ban đầu: " + input);

  //sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế " " bằng "".
  input = input.replaceAll("\\s", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + input);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa các khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Các bạn có thể thao khảo các bài tập Java khác tại đây, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top