Home > Java > Bài tập Java > Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xóa khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về chuỗi trong Java.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Chương trình thứ nhất sẽ xóa các khoảng trắng của một chuỗi có sẵn và một chuỗi được nhập từ bàn phím.

Xóa khoảng trắng của một chuỗi có sẵn

Để xóa khoảng trắng của một chuỗi thì trong Java chúng ta có thể áp dụng phương thức replaceAll() để làm điều này. Đây là phương thức cho phép chúng ta thay thế ký tự này bằng ký tự khác.

Như vậy bằng cách sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế ký tự khoảng trắng " " bằng ký tự rỗng "": replaceAll(" ", "");

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Bây giờ chỉ cần khai báo và khởi tạo một chuỗi, sau đó xóa khoảng trắng bằng phương thức replaceAll().

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dung nhất địng
  String sentence = "F  re et   u t s.n et";
  System.out.println("\n\nChuỗi ban đầu: " + sentence);
  //sử dụng phương thức replaceAll() để xóa khoảng trắng
  sentence = sentence.replaceAll(" ", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + sentence);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 01 PNG

Xóa khoảng trắng của một chuỗi được nhập từ bàn phím

Tương tự như ở ví dụ trên, chúng ta cũng sẽ sử dụng phương thức replaceAll() để xóa các khoảng trắng trong chuỗi. Nhưng lần này ta sẽ lấy dữ liệu từ bàn phím, nghĩa là sẽ xóa khoảng trắng của bất kì chuỗi nào được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo class Scanner để có thể sử dụng nó.

import java.util.Scanner;

Tiếp đến khai báo một đối tượng sc thuộc class Scanner.

Scanner sc = new Scanner(System.in);

Bây giờ sẽ sử dụng sc để nhận dữ liệu từ người dùng.

System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();

Khi có được dữ liệu, ta chỉ cần sử dụng phương thức replaceAll() để xóa các khoảng trắng của chuỗi vừa nhập từ bàn phím.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím.
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.print("\n\nNhập vào chuỗi cần kiểm tra: ");
  String input = sc.nextLine();
  //hiển thị chuỗi ban đầu
  System.out.println("Chuỗi ban đầu: " + input);

  //sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế " " bằng "".
  input = input.replaceAll("\\s", "");
  System.out.println("Chuỗi sau khi xóa khoảng trắng: " + input);

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai9 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa các khoảng trắng của một chuỗi trong Java. Các bạn có thể thao khảo các bài tập Java khác tại đây, Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP