CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật trong Java cách tạo một class mới (hướng đối tượng).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản thuộc phần bài tập nâng cao để giúp các bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng trong Java.

Dưới đây là một chương trình để tính chu vi diện tích, hãy cũng xem hướng dẫn của mình trước khi bắt đầu viết code:

Hướng dẫn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class có tên là HinhChuNhat. Trong class này chúng ta sẽ tạo các phương thức để sử dụng cho việc giải quyết bài toán. Cụ thể chúng ta sẽ tạo các Constructor (đây là phương thức để khởi tạo cho các đối tượng). Tạo các phương thức Getter Setter (đây là các phương thức để tuy cập vào dữ liệu, có thể gán giá trị hoặc sẽ trả về các thuộc tính của các đối tượng).
 • Sau khi chúng ta đã tạo xong các phương thức trên (đây là các phương thức dường như là mặc định, ở mỗi chương trình trong hướng đối tượng hầu hết đều phải khai báo nó trước khi bắt đầu viết các phương thức khác). Chúng ta sẽ tạo các phương thức mà đề bài đã yêu cầu, cụ thể chúng ta sẽ tạo hai phương thức đó là tinhDienTich()tinhChuVi(). Đây là hai phương thức để tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
 • Cuối cùng, chúng ta cần tạo một class Main() để gọi các phương thức được viết ở class HinhChuNhat ra sử dụng. Ở class này chúng ta sẽ viết bình thường như ở các bài tập Java basic.

Chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật Java

Như hướng dẫn ở trên chúng ta sẽ lần lượt đi theo các bước. Trong quá trình viết code mình đã có chú thích, các bạn hãy chú ý, có gì không hiểu các bạn có thể search google để hiểu hơn.

HinhChuNhat.java
public class HinhChuNhat {
  double dai, rong;

  // khởi tạo phương thức constructor có tham số
  public HinhChuNhat(double dai, double rong) {
    this.dai = dai;
    this.rong = rong;
  }

  //khởi tạo phương thức constructor không có tham số
  public HinhChuNhat() {
  }

  //------------------begin getter and setter----------------------
  public double getRong() {
    return rong;
  }

  public double getDai() {
    return dai;
  }

  public void setRong(double rong) {
    this.rong = rong;
  }

  public void setDai(double dai) {
    this.dai = dai;
  }

  //------------------end getter and setter---------------------------
  //tạo hàm tính diện tích
  double tinhDienTich() {
    return dai * rong;
  }

  //tạo hàm tính chu vi
  double tinhChuVi() {
    return (dai + rong) * 2;
  }
}
Main.java
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //khởi tạo một object hcn thuộc class HinhChuNhat để sử dụng các thuộc tính trong class này
    HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    //yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài và chiều rộng
    System.out.println("nhập vào chiều dài : ");
    hcn.setDai(scanner.nextDouble());
    System.out.println("nhập vào chiều rộng : ");
    hcn.setRong(scanner.nextDouble());
    //gọi hàm tính chu vi và diện tích ở class HinhChuNhat bằng cách sử dụng object vừa mới được tạo là hcn
    System.out.println("chu vi hình chữ nhật là : " + hcn.tinhChuVi());
    System.out.println("diện tích hình chữ nhật là : " + hcn.tinhDienTich());
    System.out.println("----------------------end----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

cv dt hcn JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật, đây là một bài tập nâng cao vì vậy có nhiều chỗ các bạn sẽ không hiểu, vì vậy các bạn hãy tìm hiểu trên google. Có rất nhiều tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top