CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi giây thành định dạng giờ, phút, giây và ngược lại bằng Java. Ví dụ ta có x = 3600s, sau khi chuyển đổi sẽ thành 1:00:00 (tức là một giờ).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java. Cụ thể là về câu lệnh if, else cùng với đó là viết hàm, gọi hàm trong Java.

Trước khi đi vào các ví dụ, các bạn nên biết rằng: 1h = 3600s, 1p = 60s. Dựa vào đó ta sẽ viết các hàm chuyển đổi.

1. Chuyển đổi giây thành giờ - phút - giây trong Java

Chúng ta sẽ viết hàm change() với tham số truyền vào là số giây. Hàm có chức năng chuyển đổi số giây nhận vào thành định dạng giờ, phút, giây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

/* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
 public static void change(int n){
  //khai báo 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ phút giây
  int hour, minute, second;
  //1h = 3600s -> hour = n / 3600
  hour = n / 3600;
  //1p = 60s, vì ở trên ta đã chia 3600 để lấy giờ
  //vậy nên ta cần lấy phần dư của nó chia cho 60
  minute = n % 3660 / 60;
  //phần dư còn lại chính là số giây
  second = n % 3600 % 60;
  System.out.printf("Sau khi đổi từ %d giây: %d:%d:%d",n,hour,minute,second);
 }

Trong hàm ta cần khai báo thêm 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ, phút, giây. Bây giờ ta thực hiện chia số giây mà hàm nhận vào thành số giờ, số phút và số giây:

 • hour = n / 3600.
 • minute = n % 3600 / 60.
 • second = n % 3600 % 60.

Sau khi viết hàm chuyển đổi change(), bây giờ ở hàm main() ta chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào số giây rồi gọi hàm change() để chuyển đổi.

Full code:

import java.util.Scanner;
class Main {
 /* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
 public static void change(int n){
  //khai báo 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ phút giây
  int hour, minute, second;
  //1h = 3600s -> hour = n / 3600
  hour = n / 3600;
  //1p = 60s, vì ở trên ta đã chia 3600 để lấy giờ
  //vậy nên ta cần lấy phần dư của nó chia cho 60
  minute = n % 3660 / 60;
  //phần dư còn lại chính là số giây
  second = n % 3600 % 60;
  System.out.printf("Sau khi đổi từ %d giây: %d:%d:%d",n,hour,minute,second);
 }
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int second;
  System.out.print("\n\nNhập vào số giây bạn cần đổi: ");
  second = sc.nextInt();
  //gọi hàm change() để đổi số giây vừa nhập
  change(second);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai15 01 PNG

2. Chuyển đổi giờ - phút - giây thành giây trong Java

Tương tự như ví dụ ở trên, ta cũng sẽ viết hàm change() để đổi định dạng giờ, phút, giây thành số giây.

/* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
public static void change(int h, int m, int s){
  //ta có 1h = 3600s, 1m = 60s
  int second = h * 3600 + m * 60 + s;
  System.out.printf("\nSố giây sau khi đổi từ %d:%d:%d là: %d", h, m, s, second);
 }

Hàm change() nhận vào 3 tham số h, m, s đó chính là số giờ, phút, giây mà người dùng nhập vào.

Đơn giản số giây second = số giờ * 3600 + số phút * 60 + số giây.

Ở hàm main() chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào số giờ, phút, giây rồi gọi hàm change() để chuyển đổi.

Full code:

import java.util.Scanner;
class Main {
 /* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
 // hàm change() nhận vào ba tham số đó chính là giờ phút giây
 public static void change(int h, int m, int s){
  //ta có 1h = 3600s, 1m = 60s
  int second = h * 3600 + m * 60 + s;
  System.out.printf("\nSố giây sau khi đổi từ %d:%d:%d là: %d", h, m, s, second);
 }
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int second, minute, hour;
  System.out.print("\n\nNhập vào số giờ: ");
  hour = sc.nextInt();
  System.out.print("\nNhập vào số phút: ");
  minute = sc.nextInt();
  System.out.print("\nNhập vào số giây: ");
  second = sc.nextInt();
  //gọi hàm change() để đổi thành số giây
  change(hour, minute, second);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai15 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách chuyển đổi định dạng giờ phút giây trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải