CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi giây thành định dạng giờ, phút, giây và ngược lại bằng Java. Ví dụ ta có x = 3600s, sau khi chuyển đổi sẽ thành 1:00:00 (tức là một giờ).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java. Cụ thể là về câu lệnh if, else cùng với đó là viết hàm, gọi hàm trong Java.

Trước khi đi vào các ví dụ, các bạn nên biết rằng: 1h = 3600s, 1p = 60s. Dựa vào đó ta sẽ viết các hàm chuyển đổi.

1. Chuyển đổi giây thành giờ - phút - giây trong Java

Chúng ta sẽ viết hàm change() với tham số truyền vào là số giây. Hàm có chức năng chuyển đổi số giây nhận vào thành định dạng giờ, phút, giây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

/* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
 public static void change(int n){
  //khai báo 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ phút giây
  int hour, minute, second;
  //1h = 3600s -> hour = n / 3600
  hour = n / 3600;
  //1p = 60s, vì ở trên ta đã chia 3600 để lấy giờ
  //vậy nên ta cần lấy phần dư của nó chia cho 60
  minute = n % 3660 / 60;
  //phần dư còn lại chính là số giây
  second = n % 3600 % 60;
  System.out.printf("Sau khi đổi từ %d giây: %d:%d:%d",n,hour,minute,second);
 }

Trong hàm ta cần khai báo thêm 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ, phút, giây. Bây giờ ta thực hiện chia số giây mà hàm nhận vào thành số giờ, số phút và số giây:

 • hour = n / 3600.
 • minute = n % 3600 / 60.
 • second = n % 3600 % 60.

Sau khi viết hàm chuyển đổi change(), bây giờ ở hàm main() ta chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào số giây rồi gọi hàm change() để chuyển đổi.

Full code:

import java.util.Scanner;
class Main {
 /* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
 public static void change(int n){
  //khai báo 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ phút giây
  int hour, minute, second;
  //1h = 3600s -> hour = n / 3600
  hour = n / 3600;
  //1p = 60s, vì ở trên ta đã chia 3600 để lấy giờ
  //vậy nên ta cần lấy phần dư của nó chia cho 60
  minute = n % 3660 / 60;
  //phần dư còn lại chính là số giây
  second = n % 3600 % 60;
  System.out.printf("Sau khi đổi từ %d giây: %d:%d:%d",n,hour,minute,second);
 }
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int second;
  System.out.print("\n\nNhập vào số giây bạn cần đổi: ");
  second = sc.nextInt();
  //gọi hàm change() để đổi số giây vừa nhập
  change(second);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai15 01 PNG

2. Chuyển đổi giờ - phút - giây thành giây trong Java

Tương tự như ví dụ ở trên, ta cũng sẽ viết hàm change() để đổi định dạng giờ, phút, giây thành số giây.

/* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
public static void change(int h, int m, int s){
  //ta có 1h = 3600s, 1m = 60s
  int second = h * 3600 + m * 60 + s;
  System.out.printf("\nSố giây sau khi đổi từ %d:%d:%d là: %d", h, m, s, second);
 }

Hàm change() nhận vào 3 tham số h, m, s đó chính là số giờ, phút, giây mà người dùng nhập vào.

Đơn giản số giây second = số giờ * 3600 + số phút * 60 + số giây.

Ở hàm main() chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào số giờ, phút, giây rồi gọi hàm change() để chuyển đổi.

Full code:

import java.util.Scanner;
class Main {
 /* hàm đổi từ giây thành giờ phút giây */
 // hàm change() nhận vào ba tham số đó chính là giờ phút giây
 public static void change(int h, int m, int s){
  //ta có 1h = 3600s, 1m = 60s
  int second = h * 3600 + m * 60 + s;
  System.out.printf("\nSố giây sau khi đổi từ %d:%d:%d là: %d", h, m, s, second);
 }
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int second, minute, hour;
  System.out.print("\n\nNhập vào số giờ: ");
  hour = sc.nextInt();
  System.out.print("\nNhập vào số phút: ");
  minute = sc.nextInt();
  System.out.print("\nNhập vào số giây: ");
  second = sc.nextInt();
  //gọi hàm change() để đổi thành số giây
  change(hour, minute, second);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai15 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách chuyển đổi định dạng giờ phút giây trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top