CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hoán đổi hai số trong Java. Mình sẽ giới thiệu hai cách hoán đổi khác nhau để các bạn có thể so sánh và hiểu rõ hơn về cách thức nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách thứ nhất mình sẽ sử dụng một biến tạm thời (temp) để hoán đổi, cách thứ hai mình sẽ sử dụng toán học đơn giản để hoán đổi chúng.

Hoán đổi hai số bằng biến tạm thời (temp)

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian để hoán đổi hai biến a và b được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên ta sẽ sử dụng class java.util.Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím, sau đó thực hiện viết thuật toán để hoán đổi chúng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thuật toán:

temp = a;
a = b;
b = temp;

Giả sử ta có a = 3 và b = 4, thuật toán sẽ hoạt động như sau:

 1. Gán giá trị của a cho temp, khi đó temp = 3.
 2. Gán giá trị của b cho a, khi đó a = 4.
 3. Gán giá trị của temp cho b, khi đó b = 3.

Như vậy sau khi kết thúc thuật toán thì a = 4 và b = 3, hai số a và b đã hoán đổi cho nhau thông qua biến trung gian là temp.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình hoán đổi hai số trong Java. Dữ liệu sẽ được nhập bởi người dùng.

*Lưu ý: các bạn nhớ phải import thư viện java.util.Scanner đã nhé: import java.util.Scanner;

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo ba biến float a, b và temp
  float a, b, temp;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
  System.out.println("\n\nNhập vào số a: ");
  a = sc.nextFloat();
  System.out.println("Nhập vào số b: ");
  b = sc.nextFloat();
  //sử dụng thuật toán hoán đổi với biến trung gian temp
  temp = a;
  a = b;
  b = temp;
  //sau khi hoán đổi thì hiển thị kết quả ra màn hình
  System.out.println("Sau khi hoán đổi\na = " + a + "\nb = " + b);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai1 01 PNG

Hoán đổi hai số bằng các phép toán học đơn giản

Trong phần này mình sẽ sử dụng các phép tính toán học (cộng, trừ) để hoán đổi hai số a và b, thay vì phải sử dụng một biến temp.

Tương tự như ở phần trên, chúng ta cũng sẽ sử dụng class java.util.Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím. Sau đó mới viết thuật toán để hoán đổi chúng.

Thuật toán:

a = a - b;
b = a + b;
a = b - a;

Giả sử chúng ta có a = 4 và b = 6, thuật toán sẽ hoạt động như sau:

 1. Gán kết quả của a - b cho a, khi đó a = 4 - 6 = -2.
 2. Gán kết quả của a + b cho b, khi đó b = -2 + 6 = 4.
 3. Gán kết quả của b - a cho a, khi đó a = 4 - (-2) = 6.

Như vậy sau khi kết thúc thuật toán thì a = 6 và b = 4, hai số a và b đã được hoán đổi thông qua phép tính cộng và trừ đơn giản.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để hoán đổi hai số a và b trong Java, dữ liệu sẽ được nhập từ người dùng.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo hai biến float a, b
  float a, b;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
  System.out.println("\n\nNhập vào số a: ");
  a = sc.nextFloat();
  System.out.println("Nhập vào số b: ");
  b = sc.nextFloat();
  //sử dụng thuật toán hoán đổi với phép tính cộng trừ
  a = a - b;
  b = a + b;
  a = b - a;
  //sau khi hoán đổi thì hiển thị kết quả ra màn hình
  System.out.println("Sau khi hoán đổi\na = " + a + "\nb = " + b);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai1 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách hoán đổi hai số trong Java, cũng như các ví dụ thực tế trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài tập khác tại Bài tập Java, chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top