CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java. Đây là một dạng bài tập để giúp bạn hiểu rõ hơn về Tree trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java.

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Theo yêu cầu bài toán thì chúng ta cần tìm ra chiều rộng tối đa của cây nhị phân. Độ rộng của cây nhị phân là số node có mặt ở bất kỳ mức nào. Vì vậy, mức có số lượng node tối đa sẽ là chiều rộng tối đa của cây nhị phân. Để giải quyết vấn đề này, hãy duyệt qua cây theo cấp độ và đếm các node ở mỗi cấp độ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

java program to find maximum width of a binary tree png

Ở cây nhị phân trên:

 • Level 1: có 1 node, độ rộng là 1
 • Level 2: có 2 node, độ rộng bằng 2
 • Level 3: có 4 node, độ rộng bằng 4
 • Level 4: có 1 node, độ rộng bằng 1

Vậy độ rộng lớn nhất của cây nhị phân trên đây là 4 ở level 3.

Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về thuật toán để xử lí yêu cầu đề bài.

Thuật toán tìm kiếm độ rộng lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Khởi tạo class Node có 3 thuộc tính: data, Node left và Node right

Bước 2: Dữ liệu của node sẽ được gán là data, các node left và right là null

Bước 3: findMaximumWidth() sẽ tìm ra được độ rộng lớn nhất của cây nhị phân trong Java

 • Biến maxWidth sẽ lưu trữ số lượng node tối đa
 • Hàng đợi được sử dụng để duyệt qua cây nhị phân theo từng cấp độ.
 • Nó kiểm tra xem gốc có rỗng không, nếu có thì nghĩa là cây rỗng.
 • Nếu không, hãy thêm node gốc vào hàng đợi. Biến nodesInLevel theo dõi số lượng node ở mỗi cấp độ.
 • Nếu nodesInLevel> 0, hãy xóa node khỏi đầu hàng đợi và thêm node con bên trái và bên phải của nó vào hàng đợi. Đối với lần lặp đầu tiên, node 1 sẽ bị xóa và các node con 2 và 3 của nó sẽ được thêm vào hàng đợi. Trong lần lặp thứ hai, node 2 sẽ bị xóa, node con 4 và 5 của nó sẽ được thêm vào hàng đợi, v.v.
 • MaxWidth sẽ lưu trữ max(maxWidth, nodesInLevel). Vì vậy, tại bất kỳ thời điểm nào, nó sẽ đại diện cho số lượng node tối đa.
 • Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các cấp độ của cây được duyệt qua.

Chương trình tìm kiếm độ rộng lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
import java.util.LinkedList; 
import java.util.Queue; 
 
public class BinaryTree { 
 

   public static class Node{ 
    int data; 
    Node left; 
    Node right; 
 
    public Node(int data){ 

     this.data = data; 
     this.left = null; 
     this.right = null; 
    } 
   } 
 

   public Node root; 
 
   public BinaryTree(){ 
    root = null; 
   } 
 

   public int findMaximumWidth() { 
     int maxWidth = 0; 
 
 
     int nodesInLevel = 0; 
  
     Queue<Node> queue = new LinkedList<Node>(); 
  
     if(root == null) { 
    
       System.out.println("Tree is empty"); 
       return 0; 
     } 
     else { 
       
       queue.add(root); 
 
       while(queue.size() != 0) { 
 
         
         nodesInLevel = queue.size(); 
        
         maxWidth = Math.max(maxWidth, nodesInLevel); 
 
         
         while(nodesInLevel > 0) { 
           Node current = queue.remove(); 
           if(current.left != null) 
             queue.add(current.left); 
           if(current.right != null) 
             queue.add(current.right); 
           nodesInLevel--; 
         } 
       } 
     } 
     return maxWidth; 
   } 
 
   public static void main(String[] args) { 
 
     BinaryTree bt = new BinaryTree(); 
    
     bt.root = new Node(1); 
     bt.root.left = new Node(2); 
     bt.root.right = new Node(3); 
     bt.root.left.left = new Node(4); 
     bt.root.left.right = new Node(5); 
     bt.root.right.left = new Node(6); 
     bt.root.right.right = new Node(7); 
     bt.root.left.left.left = new Node(8); 
 
     System.out.println("Chương trình được đăng tại freetuts.net");
 
     System.out.println("Giá trị độ rộng lớn nhất của cây nhị phân là: " + bt.findMaximumWidth()); 
   } 
} 

Kết quả:

result max width jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm giá trị độ rộng tối đa của cây nhị phân trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top