SPRING BOOT
Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java Spring Boot là gì? Tại sao sử dụng Spring Boot trong Java Cài đặt Spring Boot trong Java, code một project Spring Boot cơ bản RESTful API là gì? Cách hoạt động của RESTful API trong Spring Boot RESTful API hoạt động qua giao thức HTTP như thế nào? CRUD đơn giản với RESTful API trong Spring Boot Java Các thuộc tính của Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng Thymeleaf và Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng FreeMarker với Spring Boot trong Java Hướng dẫn sử dụng JSP và Spring Boot trong Java Cách dùng Logging trong Spring Boot Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào? Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay? Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2 Cách dùng Spring Email trong Spring Boot Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot Cách test RESTful API trong Spring Boot Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Trong Spring Boot, RestTemplate là một trong những thư viện hỗ trợ phổ biến nhất để gọi các API Restful. Nó cung cấp cho người lập trình một cách tiếp cận dễ dàng để giao tiếp với các dịch vụ web bằng cách sử dụng các phương thức HTTP.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot. Chúng ta sẽ đi qua từng bước để hiểu cách sử dụng RestTemplate để gọi các API Restful và xử lý kết quả trả về.

1. Giới thiệu

resttemplate PNG

RestTemplate with Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot và RestTemplate

Trước khi đi vào tìm hiểu về RestTemplate, bạn có thể tham khảo lại các khái niện về Spring Boot là gì nhé!!

RestTemplate là một thư viện trong Spring Framework được sử dụng để tạo các yêu cầu HTTP và xử lý phản hồi của chúng. RestTemplate cung cấp một cách đơn giản để giao tiếp với các API RESTful bằng cách sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, v.v.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

RestTemplate cung cấp các phương thức để gửi các yêu cầu HTTP đến các API RESTful và trả về các đối tượng Java được phân tích cú pháp từ phản hồi. RestTemplate hỗ trợ các định dạng phổ biến như JSON, XML và các loại phương tiện khác như hình ảnh và file đính kèm.

Tại sao sử dụng RestTemplate trong Spring Boot

RestTemplate là một công cụ mạnh mẽ trong Spring Boot được sử dụng để thực hiện các yêu cầu HTTP đến các API khác hoặc các dịch vụ web khác. Nó cho phép bạn gửi các yêu cầu HTTP đến các máy chủ từ máy chủ của bạn và xử lý các phản hồi trả về bằng cách sử dụng các đối tượng Java.

Một số lý do để sử dụng RestTemplate trong Spring Boot là:

 • Đơn giản hóa việc tương tác với các API khác: RestTemplate giúp đơn giản hóa việc tương tác với các API khác bằng cách cho phép bạn tạo các yêu cầu HTTP và xử lý các phản hồi trả về theo cách dễ dàng hơn.
 • Tích hợp tốt với Spring Boot: RestTemplate là một phần của framework Spring Boot và được tích hợp sẵn với nó. Điều này giúp cho việc sử dụng nó trở nên dễ dàng hơn và cung cấp tính linh hoạt cho ứng dụng của bạn.
 • Hỗ trợ nhiều loại phản hồi: RestTemplate hỗ trợ nhiều loại phản hồi từ các API khác nhau bao gồm JSON, XML và HTML.

2. Tạo Restful Client với RestTemplate trong Spring Boot

Thêm RestTemplate vào dự án Spring Boot

Để sử dụng RestTemplate trong dự án Spring Boot, bạn cần thêm thư viện Spring Web vào file pom.xml của dự án. Bạn có thể làm điều đó bằng cách thêm đoạn mã sau:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

Sử dụng RestTemplate để gọi API Restful

Để sử dụng RestTemplate để gọi API Restful, bạn cần biết URL của API và phương thức HTTP mà bạn muốn sử dụng.

Ví dụ, nếu bạn muốn gửi một yêu cầu GET đến API https://api.example.com/users, bạn có thể sử dụng RestTemplate như sau:

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
String url = "https://api.example.com/users";
User[] users = restTemplate.getForObject(url, User[].class);

Ở đây, chúng ta sử dụng phương thức getForObject() của RestTemplate để gửi một yêu cầu GET đến URL được chỉ định và nhận kết quả trả về dưới dạng một mảng các đối tượng User. Để sử dụng phương thức này, bạn cần cung cấp URL và kiểu đối tượng mà bạn muốn chuyển đổi kết quả trả về.

Xử lý kết quả trả về từ API Restful

Sau khi nhận được kết quả từ API Restful, bạn có thể xử lý kết quả trả về theo cách tùy ý của mình.

Ví dụ, nếu bạn muốn in ra tên của tất cả các người dùng được trả về từ API, bạn có thể sử dụng một vòng lặp để duyệt qua danh sách người dùng và in ra tên của mỗi người dùng:

for (User user : users) {
  System.out.println(user.getName());
}

Ở đây, chúng ta sử dụng vòng lặp for-each để duyệt qua danh sách người dùng được trả về từ API và in ra tên của mỗi người dùng bằng cách sử dụng phương thức getName() trong đối tượng User.

3. Ví dụ về sử dụng RestTemplate để tạo Restful Client trong Spring Boot

Định nghĩa API Restful

Restful API (Representational State Transferful API) là một kiểu thiết kế API được sử dụng để tạo ra các dịch vụ web. Nó được thiết kế để sử dụng các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) để truyền tải dữ liệu giữa client và server. Restful API đảm bảo tính độc lập về ngôn ngữ và nền tảng, giúp cho việc tích hợp giữa các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Tạo Restful Client sử dụng RestTemplate

Để tạo Restful Client trong Spring Boot, chúng ta có thể sử dụng RestTemplate. RestTemplate là một lớp được cung cấp bởi Spring Framework cho phép chúng ta tương tác với các API Restful thông qua các yêu cầu HTTP.

Ví dụ, để tạo Restful Client sử dụng RestTemplate trong Spring Boot, chúng ta có thể làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Như đã giới thiệu qua ở trên, đầu tiên nếu chúng ta muốn sử dụng RestTemplate thì cần phải thêm RestTemplate vào file pom.xml của project:

<dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

Bước 2: Bước tiếp theo chúng ta cần phải tạo một RestTemplate bean trong file cấu hình của ứng dụng (ví dụ: application.yml):

spring:
 application:
  name: my-application
 restTemplate:
  connect-timeout: 5000
  read-timeout: 5000

Bước 3: Sau đó là cần phải tạo một lớp để thực hiện các yêu cầu tới một API bên ngoài:

@Component
public class MyApiClient {
  
  @Autowired
  private RestTemplate restTemplate;
  
  public MyApiResponse getMyApiData(String url) {
    return restTemplate.getForObject(url, MyApiResponse.class);
  }
  
  public void postMyApiData(String url, MyApiRequest request) {
    restTemplate.postForObject(url, request, Void.class);
  }
}

Bước 4: Cuối cùng là sử dụng lớp MyApiClient để thực hiện các yêu cầu tới API:

@Autowired
private MyApiClient myApiClient;

@GetMapping("/my-api-data")
public MyApiResponse getMyApiData() {
  String url = "https://example.com/api/data";
  return myApiClient.getMyApiData(url);
}

@PostMapping("/my-api-data")
public void postMyApiData(@RequestBody MyApiRequest request) {
  String url = "https://example.com/api/data";
  myApiClient.postMyApiData(url, request);
}

Chú ý rằng trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng @Autowired để inject RestTemplate vào MyApiClient. Bạn cũng có thể tạo RestTemplate trực tiếp trong lớp MyApiClient nếu muốn.

Kiểm tra kết quả trả về từ API Restful

Bạn có thể làm theo các hướng dẫn ở phía trên và chạy thử để kiểm tra kết quả nhé!!

Và để kiểm tra kết quả trả về từ một API Restful, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ sau đây:

 1. Postman: Đây là một công cụ phổ biến để kiểm tra API Restful. Bạn có thể gửi các yêu cầu HTTP đến API và kiểm tra kết quả trả về.

 2. cURL: Đây là một công cụ dòng lệnh để gửi yêu cầu HTTP đến API. Bạn có thể sử dụng câu lệnh "curl -i" để hiển thị các header HTTP và kết quả trả về.

 3. Trình duyệt web: Bạn có thể sử dụng trình duyệt web để gửi yêu cầu HTTP đến API bằng cách nhập URL của API vào thanh địa chỉ. Sau đó, trình duyệt sẽ hiển thị kết quả trả về dưới dạng JSON hoặc XML.

Ngoài ra, trong Spring Boot, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kiểm tra API như JUnit và Mockito để kiểm tra các endpoint của API và các phương thức khác. Bạn có thể viết các test case để gửi yêu cầu HTTP và kiểm tra kết quả trả về để đảm bảo rằng API của bạn hoạt động đúng.

4. Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để sử dụng RestTemplate trong Spring Boot?

Để sử dụng RestTemplate trong Spring Boot, bạn cần thêm RestTemplate dependency vào file pom.xml của ứng dụng và tạo một RestTemplate bean trong file cấu hình của ứng dụng.

Sau đó, bạn có thể inject RestTemplate bean vào các lớp của ứng dụng và sử dụng các phương thức của RestTemplate để thực hiện các yêu cầu HTTP đến các API.

Làm thế nào để tạo một Restful Client sử dụng RestTemplate trong Spring Boot?

Để tạo một Restful Client sử dụng RestTemplate trong Spring Boot, bạn cần tạo một lớp để thực hiện các yêu cầu tới một API bên ngoài, và sử dụng RestTemplate để gửi các yêu cầu đến API.

Bạn cũng có thể sử dụng các annotation của Spring Boot như @RestController và @RequestMapping để tạo các endpoint của Restful Client.

Các phương thức HTTP nào được hỗ trợ bởi RestTemplate?

RestTemplate hỗ trợ các phương thức HTTP GET, POST, PUT và DELETE.

Làm thế nào để xử lý kết quả trả về từ API sử dụng RestTemplate trong Spring Boot?

Khi gửi một yêu cầu đến API bằng RestTemplate, bạn có thể sử dụng các phương thức của RestTemplate để nhận kết quả trả về dưới dạng đối tượng hoặc một mảng các đối tượng.

Bạn cũng có thể sử dụng các thư viện như Jackson hoặc Gson để chuyển đổi kết quả trả về từ dạng JSON hoặc XML sang đối tượng Java hoặc ngược lại.

5. Kết bài viết

Trên đây là hướng dẫn tạo Restful Client sử dụng RestTemplate trong Spring Boot. Hi vọng rằng các thông tin này sẽ giúp bạn có thể thực hiện các yêu cầu HTTP đến các API bên ngoài một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn hoặc thắc mắc nào trong quá trình thực hiện hãy để lại phản hồi để được hỗ trợ nhé !

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Top