JAVASCRIPT
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Javascript

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Javascript, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Javascript.

Xin giới thiệu với các bạn tổng tất cả các bài viết học Javascript miễn phí dành cho tất cả các đối tượng. Đây là series tự học Javascript hoàn toàn miễn phí, mỗi series được tổng hợp các bài viết phân chia từng bài rất cụ thể và rõ ràng giúp người học có thể follow và học tại nhà.

Như các bạn biết khi học lập trình web nói chung và học về lập trình frontend nói riêng thì bắt buộc bạn phải học javascript, một website thiếu Javascript thì sẽ trở nên cọc cằn, chức năng không đẹp và không thân thiện với người dùng. vì vậy nếu bạn không học JS thì đó quả là một sai lầm và lạc hậu về công nghệ.

1JAVASCRIPT CĂN BẢN
Phần cơ bản
1 Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript
2 Các cách khai báo biến trong Javascript
3 Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript
4 Các toán tử trong Javascript
5 Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)
6 Lệnh switch case trong Javascript
7 Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS
8 Biến toàn cục và biến cục bộ trong Javascript
9 Kiểm tra lỗi Javascript bằng Firebug (Inspect Element)
10 Hàm console.log trong Javascript (dùng để xem giá trị của biến)
11 Hàm setTimeout() và setInterval() trong Javascript
Vòng lặp
12 Cách dùng vòng lặp for trong Javascript
13 Vòng lặp while - do while trong javascript
14 Lệnh break - continue trong Javascript
Data Types
15 Xử lý chuỗi (string) trong Javascript
16 Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)
17 Khai báo và duyệt mảng trong javascript
18 Các hàm xử lý mảng trong javascript hữu ích
19 Cách để tạo mảng hai chiều trong Javascript
20 Đối tượng Number trong Javascript (cách tạo và cách sử dụng)
21 Đối tượng Date trong Javascript - Định dạng format date
22 Các hàm xử lý ngày tháng trong Javascript
23 Cách dùng typeof trong Javascript để kiểm tra kiểu dữ liệu
Events
24 Các sự kiện (Event) trong Javascript
25 Hiểu rõ return TRUE/FALSE trong Javascript
26 Sự kiện window.onload trong Javascript
27 Hàm addEventListener() trong Javascript
28 Phương thức removeEventListener() Javascript
29 Bắt sự kiện click trong Javascript
30 Sự kiện hover chuột trong Javascript
31 Sự kiện rời chuột onmouseout trong Javascript
32 Sự kiện nhấp đúp chuột ondbclick trong Javascript
33 Sự kiện mousemove trong Javascript (di chuyển chuột)
34 Sự kiện Submit Form trong Javascript
DOM
35 DOM là gì? Các thao tác với DOM trong Javascript
36 DOM Element trong javascript
37 DOM HTML trong Javascript, lấy nội dung trong thẻ html
38 DOM CSS: Thay đổi CSS bằng Javascript
39 DOM Nodes trong Javascript
40 Mẹo sử dụng thuộc tính HTML trong Javascript
BOM
41 BOM là gì? BOM trong javascript
42 Cách dùng đối tượng window trong Javascript
43 Location trong Javascript - điều hướng URL trong Javascript
44 History trong Javascript - quản lý lịch sử lướt web với javascript
45 Cách dùng cookie trong Javascript
46 Cách dùng window.navigator trong Javascript
47 Cách dùng đối tượng screen trong Javascript
Object
48 Đối tượng / Object trong Javascript
49 Thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript
50 Object Prototype trong Javascript là gì?
Bổ sung
51 Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript
52 Cách dùng use strict trong javascript (strict mode)
53 Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript
54 localStorage và sessionStorage trong Javascript
Thực hành
55 Góp ý kiến cho series javascript căn bản
56 Hàm String isspace() trong Python
2BÀI TẬP JAVASCRIPT
Căn bản
1 Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript
2 Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript
3 Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)
4 Tính tổng các phần tử trong mảng javascript
5 Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript
6 Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript
7 Bài tập vòng lặp for trong Javascript
8 Bài tập vòng lặp while trong javascript
9 Bài tập tạo hàm trong Javascript
10 Một số hàm validate dữ liệu bằng Javascript
11 Hướng dẫn tạo menu dropdown bằng Javascript
12 Một số ví dụ học javascript căn bản (Phần 1)
13 Cách thêm thẻ HTML bằng Javascript
DOM & BOM
14 In ra thông báo khi click vào button bằng Javascript
15 Thay đổi nội dung của thẻ HTML bằng Javascript
16 Thay đổi backgroud của thẻ HTML bằng Javascript
17 Thay đổi thuộc tính của thẻ HTML bằng Javascript
18 Code ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript
19 Bài tập DOM căn bản trong Javascript
Xứ lý form
20 Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript
21 Validate form bằng Javascript cơ bản
22 Thiết lập checkbox checked bằng javascript
23 Lấy giá trị checkbox checked bằng Javascript
24 Bắt sự kiện checkbox trong javascript
25 Tạo check all và uncheck all trong Javascript
26 Lấy giá trị của Radio button checked bằng Javascript
27 Bắt sự kiện onchange của thẻ select
28 Lấy giá trị của thẻ Select Multiple bằng Javascript
29 Chuyển đổi phần tử của 2 thẻ Select Multiple
Javascript tips
30 Chia sẻ 3 cách lấy phần tử trong mảng javascript
31 Những cách truyền mảng vào hàm trong Javascript
32 Javascript tips: Luôn sử dụng var để khai báo biến
33 Cách lấy chiều dài của object trong Javascript
34 Cách gộp hai object javascript lại với nhau
35 Cách lấy ngày giờ hiện tại trong Javascript
36 Cách lấy ngày giờ hiện tại trong html đơn giản
37 Cách cộng trừ ngày tháng trong Javascript
38 Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript
39 Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript
40 Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript
41 Cách ép kiểu trong Javascript (chuyển đổi kiểu dữ liệu)
42 Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript
43 Javascript tips: Chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu
44 Javascript tips: Nên sử dụng === thay vì ==
45 Javascript tips: Nên sử dụng dấu chấm phẩy kết thúc lệnh
46 Javascript tips: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng
47 Javscript tips: Một số cách sử dụng DOM truy vấn HTML
48 Javascript tips: Cắt ngắn một mảng sử dụng length
49 Javascript tips: Cách xóa phần tử ra khỏi mảng
Tutorials
50 Hiển thị thông báo console giống Facebook
51 JavaScript Operators Reference
52 Cách vượt qua Slider CAPTCHA với JS và Puppeteer
53 Viết ứng dụng thông báo lên trình duyệt giống Facebook
54 Tạo ứng dụng chụp hình đơn giản trên web với Javascript và PHP
55 Viết chức năng tạo ảnh đại diện theo tên như Google với Javascript và PHP
56 Cách sử dụng Async functions trong JavaScript
57 Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript
58 Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript
59 Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript
60 Javascript Object là gì mà khó hiểu thế?
61 Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript
62 Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript
63 Capturing và bubbling Event trong Javascript
64 Multi upload file với Progress bar trong PHP
65 4 cách tránh memory leaks trong JavaScript
66 Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript
67 Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript
68 JavaScript Statements Reference
69 JavaScript Math Reference
70 JavaScript Error Reference
71 JavaScript RegExp Reference
72 JavaScript Type Conversion
73 Tạo đồng hồ đếm ngược trong Javascript
74 Đọc file PDF online với PDFReader pdf.js javascript
75 Mã hóa md5 trong javascript
76 Kiểm tra kết nối internet bằng Javascript
3JAVASCRIPT NÂNG CAO
Thông dụng
1 Ba cách tạo class trong Javascript
2 Cách xử lý lỗi với try catch trong Javascript
3 Hiểu rõ hơn về từ khóa this trong Javascript
4 Hàm closure trong javascript
5 Callback trong Javascript
6 Hiểu hơn về hàm bind() trong Javascript
7 Hiểu hơn về hàm call() và apply() trong Javascript
8 Anonymous function trong javascript
9 Rò rỉ bộ nhớ RAM và CPU khi làm việc với Javascript
10 Hiểu rõ về this trong Javascript qua các ví dụ thực hành
11 Đọc và hiểu về prototype trong Javascript trong 10 phút
OOP
12 Constructor trong Javascript (function và class constructor)
13 Cách tạo class trong Javascript (Hướng đối tượng OOP ES6)
14 Extends trong Javascript - kế thừa và ghi đè phương thức
15 Cách dùng static trong Javascript (thuộc tính và phương thức tĩnh)
16 Cấp độ private / protected của class trong Javascript
17 Cách dùng Import / Export Module trong javascript
ES6
18 ECMAScript 2015 - ES6 là gì?
19 Điều kiện cần để tự học ES6
20 ES6 Block Scoped - Khởi tạo biến với từ khóa let
21 Arrow Function trong ES6
22 Destructuring Assignments trong ES6
23 Default Parameters trong ES6
24 Rest Parameters trong ES6
25 Const - biến không thay đổi giá trị trong ES6
26 Collection Sets trong ES6
27 Collection Maps trong ES6
28 Collection WeakMap trong ES6
29 Collection WeakSet trong ES6
30 Symbol trong ES6
31 HTML Template String trong ES6
32 Synchronous là gì? Asynchronous là gì?
33 Tìm hiểu Promise trong Javascript - ES6
34 Hiểu rõ hơn về Promise trong Javascript - ES6
35 Iterables và iterators trong ES6
ES(X)
36 Tính năng mới trong ES7 (ECMAScript 2016)
37 Tính năng mới trong ES8 (2017)
38 Những tính năng mới trong ES11
39 Những tính năng mới của ES9 (2018)
4GOOGLE MAPS
40 Đăng ký google map API để lấy API key sử dụng google map
41 Viết ứng dụng google map hiển thị bản đồ thành phố Hồ Chí Minh
42 Chọn ngôn ngữ google map và chạy google map trên thiết bị di động
43 Google map events - UI Events - MVC State Changes
44 Google map events - Getting - Setting -Quản lý Listeners
45 Google Map Controls - Danh sách các controls của google map
46 Google Map Controls - cấu hình map controls nâng cao
47 Google Map Controls - Custom Map Control
48 Google Map Styles - Styled Maps
49 Google Map Marker - Marker Icon - Marker API
50 Google Map Window - Display Marker Info Window
51 Google Map Shapes - Polylines (vẽ đường thẳng)
5CÁC HÀM JAVASCRIPT
Array function
1 Hàm array map() trong Javascript
2 Cách dùng Array filter() trong Javascript
3 Hàm Array.toString() - Chuyển mảng thành chuỗi trong javascript
4 Hàm Array concat() trong Javascript
5 Hàm Array copyWithin() trong Javascript
6 Hàm array.every() trong Javascript
7 Hàm array.fill() trong Javascript
8 Hàm array.find() trong Javascript
9 Hàm Array findIndex() trong Javascript
10 Hàm forEach() trong Javascript
11 Hàm array.indexOf() trong javascript
12 isArray javascript - kiểm tra biến có phải là mảng hay không
13 Hàm array.join() trong Javascript
14 Hàm Array lastIndexOf() trong Javascript
15 Hàm array.reverse() trong Javascript
16 Hàm array.pop() trong Javascript
17 Hàm Array push() trong Javascript
18 Hàm Array reduce() trong Javascript
19 Array reduceRight() trong Javascript
20 Hàm array.shift() trong Javascript
21 Hàm array.slice() trong Javascript
22 Hàm array.some() trong Javascript
23 Hàm array.sort() trong Javascript
24 Hàm Array splice() trong Javascript
25 Hàm array.unshift() trong Javascript
26 Hàm array.valueOf() trong Javascript
Number function
27 Hàm Number.isFinite() trong Javascript
28 Hàm Number.isInteger() trong Javascript
29 Hàm Number.isNaN() trong Javascript
30 Hàm Number.isSafeInteger() trong Javascript
31 Hàm number.toExponential() trong Javascript
32 Hàm number.toFixed() trong Javascript
33 Hàm number.toPrecision() trong Javascript
34 Hàm number.toString() trong Javascript
35 Hàm number.valueOf() trong Javascript
String function
36 Hàm string.endsWith() trong Javascript
37 Hàm String.fromCharCode() trong Javascript
38 Hàm string.includes() trong Javascript
39 Hàm string.indexOf() trong Javascript
40 Hàm string.lastIndexOf() trong Javascript
41 Hàm string.localeCompare() trong Javascript
42 Hàm string.match() trong Javascript
43 Hàm string.repeat() trong Javascript
44 Hàm string.replace() trong Javascript
45 Hàm string.search() trong Javascript
46 Hàm string.slice() trong Javascript
47 Hàm string.split() trong Javascript
48 Hàm string.startsWith() trong Javascript
49 Hàm string.substr() trong Javascript
50 Hàm string.substring() trong Javascript
51 Hàm string.toLocaleLowerCase() trong Javascript
52 Hàm string.toLocaleUpperCase() trong Javascript
53 Hàm string.toLowerCase() trong Javascript
54 Hàm string.toString() trong Javascript
55 Hàm string.toUpperCase() trong Javascript
56 Hàm string.trim() trong Javascript
57 Hàm string.charAt() trong Javascript
58 Hàm string.charCodeAt() trong Javascript
59 Hàm string.concat() trong Javascript
Date / Time function
60 Hàm Date.getDate() trong Javascript
61 Hàm Date.getDay() trong Javascript
62 Hàm Date.getFullYear() trong Javascript
63 Hàm Date.getHours() trong Javascript
64 Hàm Date.getMilliseconds() trong Javascript
65 Hàm Date.getMinutes() trong Javascript
66 Hàm Date.getSeconds() trong Javascript
67 Hàm Date.getTime() trong Javascript
68 Hàm Date.getTimezoneOffset() trong Javascript
69 Hàm Date.getUTCDate() trong Javascript
70 Hàm Date.getUTCDay() trong Javascript
71 Hàm Date.getUTCFullYear() trong Javascript
72 Hàm Date.getUTCHours() trong Javascript
73 Hàm Date.getUTCMilliseconds() trong Javascript
74 Hàm Date.getUTCMinutes() trong Javascript
75 Hàm Date.getUTCMonth() trong Javascript
76 Hàm Date.getUTCSeconds() trong Javascript
77 Hàm Date.now() trong Javascript
78 Hàm Date.parse() trong Javascript
79 Hàm Date.setDate() trong Javascript
80 Hàm Date.setFullYear() trong Javascript
81 Hàm Date.setHours() trong Javascript
82 Hàm Date.setMilliseconds() trong Javascript
83 Hàm Date.setMinutes() trong Javascript
84 Hàm Date.setMonth() trong Javascript
85 Hàm Date.setSeconds() trong Javascript
86 Hàm Date.setTime() trong Javascript
87 Hàm Date.setUTCDate() trong Javascript
88 Hàm Date.setUTCFullYear() trong Javascript
89 Hàm Date.setUTCHours() trong Javascript
90 Hàm Date.setUTCMilliseconds() trong Javascript
91 Hàm Date.setUTCMinutes() trong Javascript
92 Hàm Date.setUTCMonth() trong Javascript
93 Hàm Date.setUTCSeconds() trong Javascript
94 Hàm Date.toDateString() trong Javascript
95 Hàm Date.toISOString() trong Javascript
96 Hàm Date.toJSON() trong Javascript
97 Hàm Date.toJSON() trong Javascript
98 Hàm Date.toLocaleDateString() trong Javascript
99 Hàm Date.toLocaleTimeString() trong Javascript
100 Hàm Date.toLocaleString() trong Javascript
101 Hàm Date.toString() trong Javascript
102 Hàm Date.toTimeString() trong Javascript
103 Hàm Date.toUTCString() trong Javascript
104 Hàm Date.UTC() trong Javascript
105 Hàm Date.valueOf() trong Javascript
Math function
106 Hàm Math.abs() trong Javascript
107 Hàm Math.acos() trong Javascript
108 Hàm Math.asin() trong Javascript
109 Hàm Math.atan() trong Javascript
110 Hàm Math.atan2() trong Javascript
111 Hàm Math.ceil() trong Javascript
112 Hàm Math.exp() trong Javascript
113 Hàm Math.floor() trong Javascript
114 Hàm Math.log() trong Javascript
115 Hàm Math.max() trong Javascript
116 Hàm Math.min() trong Javascript
117 Hàm Math.pow() trong Javascript
118 Hàm Math.random() trong Javascript
119 Hàm Math.round() trong Javascript
120 Hàm Math.sin() trong Javascript
121 Hàm Math.cos() trong Javascript
122 Hàm Math.sqrt() trong Javascript
123 Hàm Math.tan() trong Javascript
Global function
124 Hàm decodeURI() trong Javascript
125 Hàm decodeURIComponent() trong Javascript
126 Hàm encodeURI() trong Javascript
127 Hàm encodeURIComponent() trong Javascript
128 Hàm eval() trong Javascript
129 Hàm isFinite() trong Javascript
130 Hàm isNaN() trong Javascript
131 Hàm Number() trong Javascript
132 Hàm parseFloat() trong Javascript
133 Hàm parseInt() trong Javascript
134 Hàm String() trong Javascript
Boolean function
135 Hàm boolean.toString() trong Javascript
136 Hàm boolean.valueOf() trong Javascript
DOM function
137 Hàm appendChild trong Javascript - Thêm một node vào vị trí cuối cùng
138 Cách dùng parentElement trong Javascript
139 Cách dùng parentNode trong Javascript
140 Cách dùng insertAfter trong Javascript
141 Cách dùng insertBefore trong javascript
142 Cách dùng innerHTML trong Javascript
143 Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript
144 Cách dùng nextSibling trong javascript
145 Document activeElement trong Javascript
146 Document adoptNode() trong Javascript
147 Document anchors() trong Javascript
148 Document baseURI trong Javascript
149 Document.body trong Javascript
150 Document characterSet trong Javascript
151 Document createAttribute() trong Javascript
152 Hàm document.createComment() trong Javascript
153 Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript
154 Hàm document.createElement() trong Javascript
155 Hàm document.createTextNode() trong Javascript
156 Hàm document.doctype trong Javascript
157 Hàm document.documentElement trong Javascript
158 Hàm document.documentMode trong Javascript
159 Hàm document.documentURI trong Javascript
160 Hàm document.domain trong Javascript
161 Hàm document.embeds trong Javascript
162 Hàm document.forms trong Javascript
163 Hàm document.hasFocus() trong Javascript
164 Hàm document.head trong Javascript
165 Hàm document.images trong Javascript
166 Hàm document.implementation trong Javascript
167 Hàm document.importNode() trong Javascript
168 Hàm document.inputEncoding trong Javascript
169 Hàm document.lastModified trong Javascript
170 Hàm document.links trong Javascript
171 Hàm document.normalize() trong Javascript
172 Hàm document.scripts trong Javascript
173 Hàm document.querySelector() trong Javascript
174 Hàm document.readyState trong Javascript
175 Hàm document.removeEventListener() trong Javascript
176 Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript
177 Hàm document.title trong Javascript
178 Hàm document.URL trong Javascript
179 Hàm document.write() trong Javascript
180 Hàm document.writeln() trong Javascript
181 Hàm document.getElementById() trong Javascript
182 Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript
183 Hàm document.getElementsByName() trong Javascript
184 Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript

Bài xem nhiều

Top