ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Array reduce() trong Javascript

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hàm array reduce trong javascript, đây là một method được thêm vào mảng kể từ phiên bản ES6.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm reduce sẽ duyệt qua từng phần tử trong mảng, sau đó trả về một giá trị cuối cùng, giá trị này phụ thuộc vào chương trình của hàm mà bạn truyền vào reduce.

Mới nghe thì có vẻ hơi khó hiểu phải khong các bạn? Đừng lo lắng quá nhé, bởi qua các phần tiếp theo mình sẽ giải thích thật kỹ về hàm này.

1. Cú pháp hàm reduce trong Javascript

Trước tiên bạn hãy tham khảo cú pháp của nó đã nhé:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue)

Nếu viết theo arrow function thì sẽ như sau:

array.reduce((total, currentValue, currentIndex, arr) => {...}, initialValue)

Trong đó:

 • total - giá trị trả lại trước đó của function, chính là giá trị của lệnh return cho mỗi lần lặp.
 • currentValue - giá trị của phần tử hiện tại.
 • currentIndex- chỉ số của phần tử hiện tại.
 • arr - mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • initialValue - tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì initialValue sẽ được sử dụng làm giá trị ban đầu, còn không thì nó sẽ lấy giá trị của phần tử đầu tiên. Nếu mảng cần reduce rỗng thì bạn phải truyền giá trị này, nếu không sẽ bị báo lỗi.

2. Số lần lặp của hàm reduce trong javascript

Đã xem cú pháp rồi thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem hàm reduce sẽ có tổng số lần lặp bao nhiêu, thông qua một ví dụ cực kì đơn giản dưới đây.

Giả sử mình có mảng dưới đây:

const numbers = [10, 15, 20];

Bây giờ ta sẽ thực hiện hàm reduce trên mảng này với hai trường hợp khác nhau.

Trường hợp 1: Không gán giá trị ban đầu

const numbers = [10, 15, 20];

// Biến dùng để đếm số lần lặp
let i = 1;

numbers.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr) {

  console.log("# Lần lặp thứ " + i);
  console.log("# Giá trị: " + currentValue);
  console.log("# Chỉ mục: " + currentIndex);
  console.log("# Mảng: " + arr);
  console.log("------------------------");

  i++;
});

Kết quả:

reduce js 1 JPG

Như bạn thấy, trường hợp này thì hàm reduce sẽ lặp 2 lần mặc dù mảng có 3 phần tử. Lý do là chúng ta không truyền giá trị ban đầu nên nó sẽ lấy phần tử đầu tiên làm giá trị ban đầu, vì vậy hàm reduce sẽ không lặp cho phần tử này.

Trường hợp 2: Có gán giá trị ban đầu

const numbers = [10, 15, 20];

// Biến dùng để đếm số lần lặp
let i = 1;

numbers.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr) {

  console.log("# Lần lặp thứ " + i);
  console.log("# Giá trị: " + currentValue);
  console.log("# Chỉ mục: " + currentIndex);
  console.log("# Mảng: " + arr);
  console.log("------------------------");

  i++;
}, 5);

Theo như dự đoán của mình thì nó sẽ lặp 3 lần. Lý do là chúng ta đã truyền giá trị ban đầu cho hàm này rồi, nên nó sẽ duyệt qua tất cả các phần tử của mảng.

reduce js 2 JPG

3. Biến total trong tham số callback của hàm reduce

Qua phần 2 thì chắc hẳn bạn đã biết được ý nghĩa của các biến currentValue, currentIndexarr rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu biến total xem nó lưu trữ cái gì nhé.

 • Biến total chính là giá trị return của hàm callback trong mỗi lần lặp.
 • Total được gắn vào tham số đầu tiên của hàm callback cho những lần lặp tiếp theo.
 • Giá trị mà hàm callback return ở lần lặp cuối cùng chính là giá trị return của hàm reduce.

Ví dụ: Thử in biến total ra xem có gì nhé. Trước tiên hãy chạy đoạn code dưới đây.

const numbers = [10, 15, 20];

var result = numbers.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr) {
  console.log(total);
  
  // Trả về biến total cộng với giá trị của phần tử đang lặp
  return total + currentValue;
}, 5);

console.log("----------------");
console.log(result);

Kết quả:

5
15
30
----------------
50

Quy trình chạy như sau:

 • Lần thứ 1: total chính là số 5 vì đó là giá trị khởi tạo cho lần chạy đầu tiên mà ta truyền vào, sau đó cộng dồn với phần tử thứ nhất là 5 + 10 = 15. Return về 15.
 • Lần thứ 2: total bằng 15 nên in ra số 15, sau đó cộng dồn với phần tử thứ hai là 15 + 15 = 30. Return về 30
 • Lần thứ 3: total bằng 30 nên in ra số 30, sau đó cộng dồn với phần tử thứ ba là 30 + 20 = 50. Return về 50
 • Hết dữ liệu, giá trị return ở lần lặp cuối cùng chính là giá trị return của hàm reduce, tức là số 50.

4. Một số ví dụ về hàm reduce trong javascript

Như vậy là bạn đã hiểu hết tất cả các tham số của hàm callback trong reduce rồi phải không nào? Bây giờ mình sẽ làm thêm một vài ví dụ đơn giản khác nữa nhé.

Ví dụ 1: Tính tổng các phần tử trong mảng numbers.

const numbers = [10, 15, 20, 54, 60];

var total = numbers.reduce(function(total, currentValue) {  
  return total + currentValue;
});

console.log(total); // 195

Ví dụ 2: Tính tổng các phần tử có giá trị chẵn trong mảng numbers.

const numbers = [10, 15, 20, 54, 60];

var total = numbers.reduce(function(total, currentValue) {  
  if (currentValue % 2 == 0){
    return total + currentValue;
  }
  else {
    return total;
  }
});

console.log(total); // 144

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm reduce trong javascript. Đây là một hàm tương đối khó hiểu, nhưng một khi hiểu nó rồi thì bạn sẽ thấy nó rất hay.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top