js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.getSeconds() trong Javascript

Phương thức Date.getSeconds() có chức năng lấy số giây của đối tượng thời gian.

Hàm sẽ trả về số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 59 đại diện cho số giây của đối tượng thời gian.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.getSeconds()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getSeconds() để lấy số giây của thời gian hiện tại.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var second = date.getSeconds();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số giây hiện tại là ' + second;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Số giây hiện tại là 18

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top