ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Document activeElement trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thuộc tính document activeElement trong javascript. activeElement javascript giúp ta lấy phần tử HTML đang focus.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thường thì activeElement sẽ trả về HTMLInputElement hoặc HTMLTextAreaElement nếu bạn đang lựa chọn tài liệu tại thời điểm chạy. Vì vậy, bạn có thể sử dụng thuộc tính selectStart selectEnd để xem có phải không. Các trường hợp còn lại thì đa số là đang focus vào thẻ select hoặc input.

1. activeElement javascript là gì?

Thuộc tính activeElement sẽ lựa chọn phần tử hiện đang được focus trong tài liệu. Thuộc tính này chỉ có quyền read-only, tức là nó phụ thuộc vào con trỏ chuột của chúng ta đang focus vào tài liệu HTML nào thì nó sẽ lấy tài liệu HTML đó.

Còn nếu muốn thiết lập focus tới một thẻ html nào đó thì sử dụng thuộc tính phương thức element.focus().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để tìm kiếm xem tài liệu nào có thể focus thì ta dùng phương thức document.hasFocus().

Cú pháp activeElement như sau:

document.activeElement

Để lấy tên của thẻ HTML mà method này trả về thì ta sử dụng thuộc tính tagName.

document.activeElement.tagName

2. Ví dụ tổng hợp activeElement javascript

Hãy viết chương trình gắn sự kiện click vào thẻ body, hành động của sự kiện này là lấy đối tượng mà con trỏ focus, sau đó xuất thông báo cho người dùng biết là đang focus vào thẻ HTML nào.

Ta sẽ sử dụng thuộc tính activeElement để tìm kiếm phần tử hiện đang được focus và hiển thị chúng:

Code RUN
<body onclick="myFunction()">
  <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  <p>Các bạn click vào bất cứ điểm nào trên trang để tìm phần tử đang được focus</p>
  <input type="text" value="Thẻ Input">
  <button>Thẻ Button</button>
  <p id="result"></p>

  <script>
    function myFunction() {
      var x = document.activeElement.tagName;
      document.getElementById("result").innerHTML =
          "bạn đang focus vào thẻ " + x;
    }
  </script>
</body>

Trong ví dụ, mình có đặt sự kiện onclick() vào thẻ body có thể một số bạn sẽ nhầm lẫn giữa focus và click. Một cách thủ công để focus một phần tử là click vào nó. Vậy khi bạn click vào thẻ input, sự kiện click vẫn sẽ xảy ra vì nó nằm trong thẻ body, tuy nhiên phần tử được focus lại là thẻ input chứ không phải body.

Trên là phần hướng dẫn sử dụng activeElement trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top