ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Array reduceRight() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm Array reduceRight trong Javascript, đây là một method thuộc đối tượng mảng javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đọc bài này thì bạn hãy đọc bài hàm reduce nhé, bởi mình sẽ không giải thích quá trình hoạt động của nó nữa, thay vào đó bạn hãy xem hàm reduce rồi liên tưởng qua hàm reduceRight.

Hàm reduce và reduceRight trong js có công dụng tương tự nhau, chỉ khác một điều duy nhất là:

 • Hàm reduce sẽ duyệt mảng từ trái sang phải.
 • Hàm reduceRight sẽ duyệt mảng từ phải sang trái.

1. Cú pháp array.reduceRight javascript

Cú pháp hàm này cũng không khác gì hảm reduce.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

array.reduceRight(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue)

Trong đó:

 • total - giá trị trả lại trước đó của function.
 • currentValue - giá trị của phần tử hiện tại.
 • currentIndex- chỉ số của phần tử hiện tại.
 • arr - mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • initialValue- tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì initialValue sẽ được sử dụng làm giá trị ban đầu của function. Trường hợp mảng rỗng thì bắt buộc phải nhập giá trị này.

Ví dụ: Hãy viết chương trình in ra giá trị của các phần tử trong quá trình lặp của hàm reduceRight.

const numbers = [10, 15, 20, 54, 60];

numbers.reduceRight(function(total, currentValue) {  
  console.log(currentValue);
  return currentValue;
});

Kết quả như sau:

54
20
15
10

Như vậy hàm này đã duyệt từ cuối mảng trở về đầu mảng, ngược hoàn toàn với hàm reduce.

2. Ví dụ hàm reduceRight trong javascript

Ví dụ 1: Tính tích các phần tử có trong mảng numbers.

const numbers = [10, 15, 20, 54, 60];

var result = numbers.reduceRight(function(total, currentValue) {
  return currentValue * total;
});

console.log(result); // 9720000

Ví dụ 2: Sử dụng hàm reduceright để tính hiệu các phần tử của mảng từ trái qua phải.

Code RUN

<button onclick="myFunction()">In</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  var numbers = [65, 44, 12, 4];
  document.getElementById("demo").innerHTML = numbers;
  function getSum(total, num) {
    return total - num;
  }
  function myFunction(item) {
    document.getElementById("demo").innerHTML = numbers.reduceRight(getSum);
  }
</script>

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các sử dụng array reduceRight trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top